Olet täälläEtusivu Uutinen

Uutinen

Sote-uudistuksessa on mahdollista parantaa mielenterveys- ja päihdetyön toimivuutta

Uutinen

YhdessäMielin -hanke on koonnut toimivia malleja, joilla mielenterveys- ja päihdepalveluja voidaan parantaa sote-uudistuksessa. Hanke otti kansalaiset, palveluiden käyttäjät ja heidän omaisensa mukaan selvitystyöhön. Tutkimus on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Kolmannes päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vapaaehtois- ja vertaistoimijoista tuntee väsymystä toimiessaan tehtävässään

Uutinen

Suuret odotukset ja heikko tuki uuvuttavat vertais- ja vapaaehtoistoimijoita. Tulokset selviävät Sari Jurvansuun ja Päivi Rissasen artikkelista, joka perustuu kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön vertais- ja vapaaehtoistoimijoille kohdistettuun kyselyyn.

Alkoholin puheeksioton verkkokurssilta saatu hyötyä omaan työhön

Uutinen

A-klinikkasäätiön puheeksioton perusteet -verkkokurssin suorittajille tehtiin seurantakysely keväällä 2017. Kyselyyn vastanneista enemmistö koki saaneensa kurssilta uutta tietoa puheeksiotosta sekä pystyvänsä hyödyntämään kurssilla opittuja asioita työssään.

Onko terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen mielenterveystyössä erilaista kuin päihdetyössä?

Uutinen

Edistävän työn näkökulmasta mielenterveys- ja päihdejärjestöt operoivat erilaisilla käsitteillä. Jukka Valkonen ehdottaa toimijuutta ja toimijuuden kokemusta mielenterveys- ja päihdejärjestöjen yhteiseksi edistävän työn käsitteeksi Tietopuun artikkelissa.

Rikosseuraamusyksiköiden päihdeasiakkaat vuoden 2015 Päihdetapauslaskennassa

Uutinen

Rikosseuraamuslaitoksen päihdeasiakkaat olivat vuoden 2015 Päihdetapauslaskennan mukaan miehiä, nuorempia, naimattomia, työttömiä ja asunnottomia useammin kuin terveyskeskusten päihdeasiakkaat.

THL on julkaissut Päihdetilastollisen vuosikirjan 2017

Uutinen

THL:n Päihdetilastollinen vuosikirja sisältää keskeiset tiedot alkoholijuomien kulutuksesta ja myynnistä, alkoholijuomien ja huumeiden käytöstä aiheutuvista sosiaalisista ja terveydellisistä haitoista, päihdehuollosta, päihteisiin liittyvästä rikollisuudesta, alkoholijuomien kaupan kehityksestä sekä alkoholielinkeinon ja alkoholimainonnan valvon

Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa – esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry

Uutinen

Noora Nieminen ja Sari Jurvansuu pohtivat tutkimustiedon hyödyntämisen mahdollisuuksista järjestötoiminnassa Tietopuun Katsauksia ja näkökulmia-artikkelissaan. Tutkittua tietoa voidaan järjestöissä hyödyntää toiminnan kehittämisessä, vaikuttamistyössä, edunvalvonnassa, päätöksenteossa, viestinnässä, raportoinnissa ja arvioinnissa.

Korvaushoidossa olevilla vaikeuksia mielialan, kivun ja unen sekä arjen hallinnan alueilla

Uutinen

Korvaushoidossa olevilla henkilöillä esiintyy toimintakyvyn vaikeuksia laaja-alaisesti. Suurimmat vaikeudet ilmenevät mielialan, kivun ja unen sekä arjen hallinnan alueilla. Päihteitä korvaushoidon aikana käyttäneet henkilöt olivat kokeneet psykososiaalisia vaikeuksia kaikilla osa-alueilla enemmän kuin potilaat, jotka eivät käyttäneet päihteitä. 

Sosped on julkaissut tutkimuskatsauksen ongelmallisesta digipelaamisesta

Uutinen

Sosiaalipedagogiikan säätiön tutkijoiden tuottama tutkimuskatsaus kartoittaa viihteellisen ja ongelmallisen digipelaamisen ilmiöitä ja ongelmalliseen digipelaamiseen kohdennettuja hoito- ja tukimuotoja alan kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella.

Tartuntatautien seulominen katuolosuhteissa madaltaa testiin tulemisen kynnystä

Uutinen

Etsivän tartuntatautityön avulla voidaan tavoittaa runsain joukoin huumeita aktiivisesti käyttäviä henkilöitä hiv- ja hepatiitti C-testauksen, valistuksen, neuvonnan ja ohjauksen pariin.

Sivut