Olet täälläEtusivu Uutinen

Uutinen

Tutkimus: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvat arvioivat huumorin edistävän eniten hyvinvointiaan

Uutinen

Huumori on eniten hyvinvointia edistänyt asia päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuneiden mielestä MIPA-hankkeen kyselyssä, joka selvitti ihmisten näkemyksiä omaan hyvinvointiin vaikuttaneista tekijöistä. Huumori liittyy vahvasti sosiaaliseen toimintaan ja yhdessä oloon.

Kohdatuksi tuleminen ja mahdollisuus itsensä toteuttamiseen edistävät vapaaehtoisten hyvinvointia järjestöissä

Uutinen

Päihde- ja mielenterveysjärjestöissä toimivat vapaaehtoiset saavat korkeampia pistemääriä positiivisen mielen hyvinvoinnin asteikoilla kuin muilla tavoin toimintaan osallistuvat. He kokevat itsensä onnellisemmaksi ja elämänsä merkityksellisemmäksi kuin muut vastaajat.

Järjestön toimintaan osallistumisella vaikutusta koherenssin tunteeseen

Uutinen

Järjestöjen toimintaan osallistumisella on vaikutusta vertaisten, päiväkävijöiden ja työllistettyjen koherenssin tunteeseen, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Koherenssin tunteella tarkoitetaan ihmisen taipumusta ja kykyä nähdä elämänsä ja sen tapahtumat ymmärrettävinä, hallittavina ja mielekkäinä.

Etsivä tartuntatautityö voi toimia yhtenä C-hepatiittistrategiaa jalkauttavana työmuotona

Uutinen

Hepatiitti C -virustartuntojen (HCV) määrää ei ole onnistuttu vähentämään, vaikka tartuntatautien leviämisen ehkäiseminen on kansanterveydellisesti tavoiteltavaa. Uusista tartunnoista yli puolet löytyy huumeita pistämällä käyttäviltä henkilöiltä. Päihteiden käyttäjillä on tartuntataudeista puutteellista ja väärää tietoa, joten moni ei halua testata omaa tilannettaan tai hakeutua hoitoon.

Tutkimus: Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen vapaaehtoistoiminnassa on tärkeää huomioida toimijoiden taustat ja tehtävien moninaisuus

Uutinen

Keskeistä mielenterveys- ja päihdejärjestöjen vapaaehtoistoiminnassa on vertaiskokemuksen jakaminen, halu auttaa, solidaarisuus ja kokemus itselle tärkeiden arvojen mukaisesta toiminnasta.

Tutkimus: Vertaisilla ja kokemusasiantuntijoilla keskeinen rooli päihde- ja mielenterveysalan yhdistyksissä

Uutinen

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuutta ja toimijamääriä sekä yhdistysten toimijoille tarjoamia tukikäytäntöjä on kartoitettu paikallisilta päihde- ja mielenterveysyhdistyksiltä kerätyn kyselyaineiston pohjalta (N=199). Valtaosassa kyselyyn vastannaista yhdistyksistä oli mukana vertaisia, riippumatta yhdistysten tai paikkakunnan koost

EHYT ry:n selvitys: Puutteellinen tiedonkulku vaikeuttaa päihdepalveluihin pääsyä

Uutinen

EHYT ry:n teettämässä selvityksessä käy ilmi, että sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijät eivät välttämättä tiedä paljoakaan päihdepalveluista ja että yksittäiset työntekijät eivät hahmota välttämättä palveluiden kokonaisuutta.

Euroopan huumausaineraportti 2018: Euroopan huumeongelmassa meneillään erityisen dynaaminen vaihe

Uutinen

EU:n huumeseurantakeskus EMCDDA julkaisi vuoden 2018 Euroopan huumausaineraportin, joka on ajankohtainen katsaus Euroopan huumeongelmaan. Raportin mukaan on havaittavissa merkkejä huumausaineiden tuotannon kasvusta Euroopassa ja myynnin siirtymisestä verkkoon. Huumeiden yliannostuskuolemien määrä on pysynyt Euroopassa korkeana.

Huumeongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositus päivitetty

Uutinen

Päivitetty huumeongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositus korostaa psykososiaalisia menetelmiä huumeongelmien hoidon perustana. Suosituksen tavoitteena on hoidon selkeyttäminen, moniammatillisen yhteistyön parantaminen ja asenteisiin vaikuttaminen. Potilaan ohella myös läheisten hyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota.

Eriarvoisuustyöryhmä esittää uudistuksia koskien myös mielenterveys- ja päihdetyötä

Uutinen

Pääministeri Juha Sipilän runsas vuosi sitten asettama työryhmä esittää toimia useille eri elämänalueille eriarvoisuuden torjumiseksi ja vähentämiseksi. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa pääministerille keskiviikkona 21. maaliskuuta.

Sivut