Olet täälläEtusivu Uutinen

Uutinen

Mielenterveys- ja päihdeomaisille suunnatut palvelut ovat vähäisiä ja tuen hakeminen vaikeaa

Uutinen

Valtaosa mielenterveys- ja päihdeongelmia kokevien ihmisten omaisista sai vain satunnaista tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta. Ammatillista tukea saivat useammin ne omaiset, joiden läheinen sai myös palveluja ongelmaansa. Tulokset selviävät MIPA-järjestötutkimusohjelman toteuttamassa kyselyssä.

Tutkimus: Toimijoiden osallistumisen vahvistaminen vaatii päihde- ja mielenterveysjärjestöiltä aktiivisia toimenpiteitä

Uutinen

Kolmanneksessa päihde- ja mielenterveysyhdistyksistä kohderyhmien osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen arvioitiin vähäiseksi. Kohderyhmien osallistuminen järjestöjen toimintaan vaihtelee järjestöjen toimintaympäristön ja kolmannelle sektorille asemoitumisen mukaan. Tulokset selviävät Sari Jurvansuun ja Päivi Rissasen artikkelista, joka perustuu mielenterveys- ja päihdeyhdistysten johdolle tehtyyn kyselyyn.

Tutkimus: Kokemusasiantuntija- ja vertaistoimintaan osallistumisella on monia myönteisiä yhteyksiä hyvinvointiin

Uutinen

Tutkimuksessa ilmeni, että päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminta tukee toimijoiden koettua hyvinvointia laaja-alaisesti.  Keskeistä hyvinvoinnin kannalta on toiminnan tarjoama mielekäs tekeminen, vertaistuki, osallisuus ja yhteisöllisyys.

Omaisia kohtaavissa palveluissa tulisi tunnistaa omaisten kokemien tunteiden ristiriitaisuus ja tuen tarpeet

Uutinen

Mielenterveyteen tai päihteidenkäyttöön liittyvät ongelmat kuormittavat myös lähipiiriä. Omaisten tunteet päihde- tai mielenterveysongelmaista läheistään kohtaan ovat usein moninaisia ja ristiriitaisia, paljastaa tuore tutkimus. Tulokset valottavat omaisten elämäntilanteiden kuormittavuutta, huolenpidon intensiivisyyttä sekä tarvetta saada tukea omalle jaksamiselle ja kattavia mielenterveys- ja päihdepalveluja läheiselle.

Tutkimus: KokeNet -neuvontapalvelussa kyse palveluohjaamisen lisäksi laajemmasta tukemisesta ja rinnalla kulkemisesta

Uutinen

Neuvontapalvelun yhteydenottajat kaipasivat paitsi palvelujärjestelmää ja avun hakemista koskevia neuvoja myös tukea oman elämäntilanteen solmujen avaamiseen.Tämä selviää katsauksessa, jossa tarkastellaan kokemusasiantuntijoiden tekemää verkkoauttamistyötä KokeNet -neuvontapalvelun kautta lähetettyjen viestien valossa. Myös läheisen avun saamiseen ja puheeksi ottamiseen liittyvät haasteet nousevat monissa yhteydenotoissa esiin. 

Uudenlainen menetelmä antaa tietoa huumeiden todellisesta sisällöstä ja voi vaikuttaa käyttöpäätökseen

Uutinen

Kadulta labraan -tutkimus osoitti, että hyvin erilaisia huumausaineita eri tavoin käyttävät ihmiset ovat kiinnostuneita käyttämiensä aineiden todellisesta sisällöstä. Lisäksi he ovat halukkaita keskustelemaan aineiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista sekä niiden vähentämisestä.

Kokemusasiantuntijat ja vertaiset: Palkkiot ovat tärkeä taloudellinen voimavara ja arvostuksen osoitus

Uutinen

Timo Ilomäen tutkimusartikkelissa käydään läpi päihde- ja mielenterveysjärjestöissä toimivien vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä palkkioista sekä niiden merkityksestä laajan haastatteluaineiston pohjalta. Palkkiot näyttävät olevan kokemusasiantuntijatoiminnassa merkittävämpi kysymys kuin järjestöjen vertaistoiminnassa.

MIPA-tutkimusohjelma: Päihde- ja mielenterveysjärjestöillä on erityinen näkökulma toipumiseen ja osallisuuteen

Uutinen

Päihde-ja mielenterveysjärjestöissä tehty tutkimus on tuonut esiin, että järjestöt ovat keskeisiä hyvinvoinnin, osallisuuden ja kohtaamisen vahvistajia. MIPA-ohjelman tulosten mukaan järjestöillä on oma erityinen roolinsa, sillä järjestöt tavoittavat ihmisiä, joiden ääni ja kokemukset jäävät väestötason tai sosiaali- ja terveyspalveluiden käytöstä kertovissa tutkimuksissa kuulematta.

Päihde- ja mielenterveysyhdistykset ovat huolissaan rahoituksen epävarmuudesta ja uusien rahoitustapojen löytymisestä

Uutinen

Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) julkaisemassa artikkelissa tarkastellaan paikallisten päihde- ja mielenterveysyhdistysten keskeisiä rahoituslähteitä, niiden viime vuosien kehitystä ja rahoituksiin liittyviä haasteita.

Tutkimus: Päihde- ja mielenterveysyhdistysten toimintaa harjoitetaan markkinalogiikan ja aatteellisten lähtökohtien ristipaineessa

Uutinen

MIPA-hankkeen toteuttamassa kyselyssä kartoitettiin päihde- ja mielenterveysjärjestöjen johdon näkemyksiä rahoittajaohjauksen voimakkuudesta yhdistyksensä toiminnassa sekä rahoittajaohjauksen seurauksista toiminnan ja sen tavoittamien ihmisten kannalta.  Avustusjärjestelmiltä toivottiin lisää joustavuutta lyhyellä tähtäimellä, ennakoitavuutta pitkällä.

Sivut