Olet täälläEtusivu Tutkimustiivistelmä

Tutkimustiivistelmä

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden väsymisen ja uupumisen tunteet

Tutkimustiivistelmä

Kolmannes päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vapaaehtois- ja vertaistoimijoista tuntee väsymystä toimiessaan tehtävässään. Väsyminen on ennen kaikkea yhteydessä järjestön taholta liiallisiksi koettuihin odotuksiin ja riittämättömäksi koettuun tukeen.

Mitä valvoituista pistotiloista tiedetään? Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Tutkimustiivistelmä

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus kartoitti kattavasti valvotuista pistotiloista olevan tutkimusnäytön. Katsauksen perusteella pistotilojen avulla voidaan vähentää terveyshaittoja suonensisäisesti huumeita käyttävien ihmisten keskuudessa. Pistotilojen perustamisen ei ole havaittu lisäävän huumeiden käyttöön ja rikollisuuteen liittyviä haittoja ympäristössä.

Psykososiaalisten vaikeuksien kartoittaminen päihdekuntoutuksen aikana: PARADISE24-menetelmän käytettävyyden arviointi laitoskuntoutuksen työvälineenä

Tutkimustiivistelmä

PARADISE24 on tutkimukseen perustuva menetelmä, joka tuottaa paljon hyödyllistä tietoa toimintakyvyn vajeista kuntoutuksen arkeen. Menetelmää voidaan käyttää sekä kyselylomakkeena että haastatellen hoito- ja tutkimustyössä.

Alkoholiongelmat ja masennus: seulonta, juomatavat ja yhteydet elämänlaatuun

Tutkimustiivistelmä

Alkoholiongelmat ja masennus ovat yleisiä, ne esiintyvät usein samanaikaisesti ja vaikeuttavat toinen toisiaan. Väestön sairastavuutta, kokonaiskuolleisuutta, menetettyjä työvuosia ja elämänlaatua arvioitaessa voidaan alkoholiongelmasta ja masennuksesta puhua kansansairauksina.

Vertaisen rooliin kohdistuvat jännitteet haittoja vähentävässä päihdetyössä

Tutkimustiivistelmä

Vertaistyöhön haittoja vähentävässä päihdetyössä kiinnittyy jännitteitä, joiden käsittelyyn vertaiset tarvitsevat tukea ja koulutusta

Muuntohuumeet: Nykyiset päihdetyön käytännöt sekä käyttöön ja haittoihin liittyvät haasteet Euroopassa

Tutkimustiivistelmä

Tutkimuksessa kartoitettiin millaisia tarpeita ja jo kehitettyjä menetelmiä Euroopassa on koskien muuntohuumeita. Tutkimuksessa havaittiin, että haasteet liittyivät ajankohtaisen tiedon tuottamiseen ja levittämiseen eri ammattiryhmille.

PARADISE24-kyselyn validiteetti päihdeongelman yhteydessä: Kysely psykososiaalisten vaikeuksien kartoittamiseen

Tutkimustiivistelmä

Psykososiaalisia vaikeuksia kartoittava PARADISE24-kysely on käytössä päihdehoidossa Suomessa, joten kyselyn luotettavuutta oli mahdollista arvioida käyttäen suurta joukkoa anonyymejä vastauksia. PARADISE24 osoittautui toimivaksi mittariksi ja soveltuvaksi sekä avo- että laitospotilaiden tilanteen arviointiin.

Pyhä toimijuus – Miten sosiaalityön asiakkaat ja ammattilaiset asennoituvat alkoholinkäytön puheeksiottoon ja käyttöön liittyvään neuvontaan?

Tutkimustiivistelmä

Toimijuutta tukevat ja uhkaavat piirteet on tärkeää tunnistaa alkoholinkäytön puheeksiotto- ja neuvontatilanteessa.

Ajanvieterahapelaamisen tuottaminen ja kuluttaminen 1900-luvun Suomessa

Tutkimustiivistelmä

Rahapelaaminen ja rahapelimainonta on nykyään läsnä kaikkialla suomalaisessa arkielämässä, vaikka vain alle sata vuotta sitten tavara-arpajaiset olivat ainoa laillinen rahapelaamisen muoto. Maailmanlaajuisestikin ajatellen rahapelaaminen laillistettiin Suomessa melko varhain 1920-luvulta lähtien vuoden 1889 ”rahapelikieltolain” jälkeen eikä rahapelimainontaa ole juurikaan rajoitettu

Problem gamblers and money: Unbalanced budgets and financial recovery

Tutkimustiivistelmä

Rahapeliongelma on pelaajan arjessa usein voimakkaasti myös taloudellinen ongelma. Raha ottaa uusia rooleja, kun pelaamiseen kuluu enemmän rahaa ja siitä aiheutuu puutteita muilla elämänalueilla. Näitä puutteita paikataan usein haavoittavilla keinoilla hankkia lisää rahaa. Rahapeliongelmien vakavuus ja niistä selviäminen liittyy pelaajan työ- ja taloustilanteeseen.

Sivut