Olet täälläEtusivu Tutkimustiivistelmä

Tutkimustiivistelmä

Masennukseen liittyvän terveystiedon etsimisen muutokset päivittäin: tapaustutkimus käyttäen Googlen kehityssuuntadataa Suomesta

Tutkimustiivistelmä

Internetistä haettava tieto masennuksesta vaihtelee tietyn päivittäisen rytmin mukaan.

Lapsuudenystävien vastoinkäymisten yhteydet myöhempään päihteiden väärinkäyttöön: kohorttitutkimus Ruotsista

Tutkimustiivistelmä

Laajempi perspektiivi käyttöön: nuoruudessa koetut vastoinkäymiset kasvattavat myöhempää päihteiden väärinkäytön riskiä. Perheissä olevat ongelmat voivat kohdistua myös muuhunkin kuin pelkkään alkoholinkäyttöön ja vaikuttaa myöhempään päihteidenkäyttöön.

Isän alkoholinkäyttö ja pitkän aikavälin vaikutukset lasten kuolleisuuteen

Tutkimustiivistelmä

Ruotsalainen pitkittäistutkimus osoitti, että isän alkoholinkäytöllä on yhteys lasten alkoholiin liittyviin kuolemiin.

Opioideista johtuvat yliannoskuolemat rikoksien ja niiden seuraamuksien yhteydessä Marylandissa Yhdysvalloissa

Tutkimustiivistelmä

Terveys- ja rikollisuustietojen puutteellinen hyödyntäminen saattaa johtaa kasvaneeseen opioideista johtuvaan yliannoskuolleisuuteen, kun suurimmassa vaarassa olevia asiakkaita ei tunnisteta.

SARS-epidemialle altistuneen sairaalahenkilökunnan alkoholin käyttö ja riippuvuusoireet

Tutkimustiivistelmä

Artikkeli tutki vuonna 2003 SARS-viruksen aikaan työskennelleen sairaala- ja hoitohenkilökunnan post-traumaattista stressiä sekä alkoholin käyttöä ja riippuvuussuhdetta kolme vuotta epidemian puhkeamisen jälkeen Kiinassa. Eri asemissa työskennellä sairaalahenkilöstöllä oli eroavia taipumuksia alkoholin käyttöön.

Sosiaalisen median ja muun digiteknologian käytön yhteys päihteiden käyttöön yhdysvaltalaisilla nuorilla

Tutkimustiivistelmä

Sosiaaliset verkostot ovat päihteidenkäyttöön vaikuttava keskeinen tekijä. Somen ja pikaviestinten käyttö ovat vain nykyaikaisia tapoja olla yhteydessä muihin ihmisiin, mutta niiden ei havaittu olevan syynä kasvaneeseen päihteiden käyttöön. Videoiden katsomisen ja pelien pelaamisen ei havaittu olevan yhteydessä päihteiden kulutukseen.

Päihdeongelmat ja itsemurhan riski Yhdysvaltain armeijassa palvelleilla

Tutkimustiivistelmä

Päihdeongelmat kasvattavat itsemurhan riskiä, mutta riskin kasvu johtuu usein samanaikaisesta mielenterveyden häiriöstä.

Suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten nuorten raskaan ajoittaisen alkoholinkäytön kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät

Tutkimustiivistelmä

”Islannin malli” on saanut osittain lisää tutkimustukea – raskaan ajoittaisen juomisen kehitykseen nuorien keskuudessa vaikutti erityisesti tupakointi, vanhempien kontrolli ja alkoholin koettu saatavuus.

Rekisteritutkimus hoidon vaikuttavuudesta ja alkoholiehtoisista terveydenhuollon käynneistä alkoholiongelman yhteydessä

Tutkimustiivistelmä

Tutkimuksessa seurattiin potilaita 5 vuotta. Seuranta-ajan aikana kuolleilla oli vähemmän käyntejä sekä päihdehoidossa että mielenterveyden palveluissa. Lisäksi myös muita terveyshaittoja ja korkeampi kuolleisuus havaittiin koko kohortissa.

Aikuisuuteen jatkuva ja nuoruuteen rajoittuva rikollisuus: Eroja elämänkulussa

Tutkimustiivistelmä

Rikollisuus on yleisintä nuoruusiässä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaiseksi muotoutuu nuoruusiässä rikoksia tehneiden elämä pitkällä aikavälillä verrattuna muihin

Sivut