Olet täälläEtusivu Tutkimustiivistelmä

Tutkimustiivistelmä

Mitkä tekijät vaikuttavat terapiasuhteen keskeyttämiseen avopäihdehoidossa?

Tutkimustiivistelmä

Tutkimus osoittaa, että työntekijän hyvät vuorovaikutustaidot vähentävät uusien asiakkaiden hoidon keskeyttämisiä avopäihdehoidossa.

Depression yhteys runsaaseen humalajuomiseen. Koko väestöä koskeva poikkileikkaus tutkimus

Tutkimustiivistelmä

Masennuksen ja runsaan humalajuomisen välillä on yhteys, joka ei selity alkoholin käytöstä. Runsaan humalajuomisen kohdalla tulisi arvioida myös mahdollista masentuneisuutta.

Psykososiaalinen ja lääkkeellinen hoito verrattuna lääkkelliseen hoitoon opioidivieroituksessa

Tutkimustiivistelmä Verrattuna pelkkään lääkehoitoon, vieroitushoito yhdistettynä johonkin psykososiaaliseen hoitoon todettiin vähentävän merkitsevästi hoidosta keskeyttämistä, poissaoloja hoitotapaamisista, sekä opioidien käyttöä hoidon aikana ja sen jälkeen.

Psykologisesti vaikuttavin tehokeinoin paranneltu verkkointerventio alkoholin suurkuluttajille: satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

Tutkimustiivistelmä

Psykologisesti paranneltu internetpohjainen itseapuohjelma ei tuottanut parempia lopputuloksia kuin informatiiviset nettisivut.

Alkoholiongelmiin suunnatun verkkoterapian, verkkoitseavun sekä hoitojonossa odottamisen vaikuttavuuden vertailu: satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

Tutkimustiivistelmä

Alkoholiongelmaisten internetpohjaiset terapia- ja itseapuohjelmat vähensivät alkoholin kulutusta ja paransivat elämän laatua verrattuna pelkkään päihdehoitoon jonottamiseen. Terapiaohjelmat vähensivät itseapuohjelmia tehokkaammin alkoholin kulutusta.

Ongelmapelaajien tyypittely impulsiivisuuden, masennuksen ja ahdistuneisuuden perusteella

Tutkimustiivistelmä

Tutkimus vahvistaa Pathways-mallin soveltuvuutta ongelmapelaajien luokittelussa, mutta kyseenalaistaa mallin käyttökelpoisuuden hoidon suunnittelussa.

Käyttäytymisterapeuttinen pariterapia alkoholi- ja huumeogelmaisten hoidossa: meta-analyysi

Tutkimustiivistelmä

Tutkimus antaa lupaavia tuloksia behavioraalisen pariterapian vaikutuksista päihteiden käyttöön ja tyytyväisyyteen parisuhteesta.

Asiakkaan pystyvyyden tunne ja hoito-odotukset: Vaikutus hoidon jatkuvuuteen ja tehokkuuteen avopäihdehoidossa.

Tutkimustiivistelmä

Tutkimuksen perusteella asiakkaan lähtötason positiiviset odotukset ja pystyvyyden tunne paransivat hoitotulosta avopäihdehoidossa.

Sivut