Olet täälläEtusivu Tutkimustiivistelmä

Tutkimustiivistelmä

Kognitiiviset toiminnot opioidiriippuvuuden korvaushoitopotilailla: yhteydet lääkemuuttujiin.

Tutkimustiivistelmä

Korvaushoidossa olevien potilaiden tulokset tarkkaavaisuutta, työmuistia ja tapahtumamuistia koskevissa testeissä olivat yleensä verrokkiryhmäää heikompia, mutta eivät aina tilastollisesti merkitsevästi. Korvaushoitoa saavien potilaiden kognitiivinen suoriutuminen oli monelta osin odotuksia parempi, mutta suoriutuminen kuitenkin heikentyi, mikäli päihteiden käyttö tai keskushermostolääkitys oli runsasta.

Päihdehuollon avohoitoyksiköiden kyky hoitaa samanaikaisia päihde- ja mielenterveysongelmia

Tutkimustiivistelmä

Päihdehuollon avohoitoyksiköiden kyky hoitaa samanaikaisia päihde- ja mielenterveysongelmia ei ole riippuvainen systeemitason integraation toteutuksesta. Yksiköt voivat kompensoida integraation puutteita lääketieteellisellä osaamisella, yhteistyöverkostoilla ja vertaistuella.

Korvaushoito buprenorfiinilla verrattuna lumelääkkeeseen ja metadonikorvaushoitoon

Tutkimustiivistelmä

Laaja useiden tutkimusten tuloksia yhdistävä analyysi toteaa buprenorfiinin sitouttavan potilaat korvaushoitoon ja yli 15 mg:n annoksilla vähentävän oheiskäyttöä verrattuna lumelääkkeeseen.
Buprenorfiinilla toteutetussa hoidossa olleet jäivät pois hoidosta hieman useammin kuin metadonilla toteutetussa hoidossa olleet.

Naltreksoni-implantin käyttö monipäihderiippuvuuden hoidossa. Satunnaiskontrolloitu tutkimus.

Tutkimustiivistelmä

Pietarissa tutkittiin naltreksoni-implantin tehoa monipäihderiippuvaisilla potilailla. Verrattuna placebo-ryhmään, naltreksoni-implantti vähensi potilaiden heroiinin käyttöä ja sitoutti heidät paremmin hoitoon. Amfetamiinin käyttöön implantilla ei ollut vaikutusta.

Toipuminen päihdeongelmista. Kirjallisuuskatsaus 415 tutkimuksesta vuosilta 1868-2011.

Tutkimustiivistelmä

Kirjallisuuskatsaus kartoittaa päihdeongelmasta toipuneiden osuuksia normaaliväestöä ja päihdehoitoa koskevien tutkimusten joukosta. Noin puolet joskus päihdeongelmaisista henkilöistä oli tutkimuksissa raittiita tai päihteiden käyttö ei ollut enää ongelmaista.

Näkökulmia kannabiksen päivittäiseen käyttöön: kulutusta ilman ongelmia vai ongelma hoidon näkökulmasta?

Tutkimustiivistelmä

Artikkeli kuvaa syitä, miksi toiset kannabiksen päivittäiset käyttäjät katsovat kannabiksen käyttönsä harmittomaksi eivätkä koe tarvitsevansa hoitoa kun taas toiset päivittäiset käyttäjät katsovat käyttönsä ongelmalliseksi, ja ovat siksi hakeutuneet hoitoon.

Tulkinnat ja palaute avainasemassa motivoivassa haastattelussa

Tutkimustiivistelmä

Suomalainen tutkimus osoittaa alustavasti, että motivoivissa haastatteluissa ohjaajan onnistuneet tulkinnat vastaajan tilanteesta ovat kuntoutumisen kannalta ratkaisevassa asemassa.

Huumeiden lopettaminen: Määrällisiä ja laadullisia pohdintoja

Tutkimustiivistelmä

Tutkimus kumoaa aiempia käsityksiä päihderiippuvuuden keston vaikutuksesta toipumiseen. Lisäksi kymmenien tuhansien henkien väestökyselyihin perustuvassa tutkimuksessa todetaan, että ihmiset vaikuttavan toipuvan yleensä nopeammin laittomista huumeista kuin laillisista päihteistä.

Lääkkeiden väärinkäyttö 2000-luvun Suomessa. Esiintyvyys, käyttäjäryhmät ja käyttötarkoitukset

Tutkimustiivistelmä

Suomalainen tutkimus tarkasteli joskus elämänsä aikana lääkkeitä väärinkäyttäneitä laajojen väestökyselyiden avulla. Lääkkeitä väärinkäyttäneet, jotka eivät olleet kokeilleet huumeita, poikkesivat paljon huumeita kokeilleista väärinkäyttäjistä, mutta hyvin vähän ihmisistä joille ei ollut väärinkäyttökokemuksia.

Opioidikorvaushoidossa oleminen vähentää rikostuomioiden määrää: Kuntatutkimuksen tulokset

Tutkimustiivistelmä

Suomalaisryhmä totesi potilaiden omaisuus- ja huumerikostuomioiden määrän laskeneen korvaushoidon aikana verrattuna aikaan ennen hoitoa. Amfetamiiniongelmaisilla tuomioiden vähentyminen oli suurempaa kuin muilla potilailla.

Sivut