Olet täälläEtusivu Tutkimustiivistelmä

Tutkimustiivistelmä

Mitä tapahtui nuorten alkoholinkäytölle ja eri juomalajien kulutukselle vuoden 2018 lakiuudistuksen jälkeen?

Tutkimustiivistelmä

60 % 15-16-vuotiaista nuorista käyttää alkoholia. Tyttöjen käyttömäärät, humalakerrat sekä juomasekoitusten ja väkevien käyttö ovat kasvussa.

Epävarma työmarkkina-asema lisää miesten masennusperäistä työkyvyttömyyttä

Tutkimustiivistelmä

Aikaisempi työttömyys ja heikko usko uudelleen työllistymiseen kasvattavat miesten riskiä päätyä masennusperustaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle – naisilla vastaavaa yhteyttä ei havaittu.

Toimintakyvyn vaikeudet ja katkaisuhoidossa olevien potilaiden hoitoon sitoutuminen

Tutkimustiivistelmä

Potilaan hoitoon sitoutumista pidetään yleensä onnistuneen katkaisuhoitojakson tuloksena. Aiempaa tutkimusta potilaiden katkaisuhoitoon sitoutumisesta on hyvin niukasti. Katkaisuhoidossa tulee kiinnittää erityistä huomiota nuoriin opioideja tai monia eri päihteitä käyttäviin potilaisiin sekä potilaisiin, joilla on kognitiivisia vaikeuksia.

Nuorten asenteita ja kokemuksia sähköisistä mielenterveys- ja päihdepalveluista koronapandemian aikana

Tutkimustiivistelmä

Koronapandemian vuoksi on asetettu tiukkoja liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia maailmanlaajuisest. Poikkeustilan takia myös monia mielenterveys- ja päihdepalveluita on siirretty sähköisiksi. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää uutta ilmiötä nuorten näkökulmasta kartoittamalla 14–28-vuotiaiden asenteita ja kokemuksia mielenterveys- ja päihdetyön sähköisistä palveluista.

Koti katkaisuhoidon tilana

Tutkimustiivistelmä

Katkaisuhoidon jalkauttaminen asiakkaiden koteihin on yksi keino rakentaa helposti saavutettavaa, asiakkaille tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta päihdehoitojärjestelmää. Kotona toteutettava katkaisuhoitoon, eli kotikatko, on lisääntynyt Suomessa 2010-luvulta lähtien ja on vakiinnuttanut asemaansa yhtenä päihdetyön muotona. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten kotiin jalkautuva psykososiaalinen alkoholikatkaisuhoito poikkeaa perinteiseksi mielletystä lääkehoitoon perustuvasta katkaisuhoidosta.

Liittyykö sakon muuntorangaistukseen kuntoutuksellisia elementtejä?

Tutkimustiivistelmä

Sakkovankien tuen ja kuntoutumisen tarpeet ovat moninaiset, mutta lyhyet vankeusajat sekä viranomaisten tiedonkulun ja yhteistyön puutteet vaikeuttavat palvelujen toteutumista.

"Tämä mullisti tutkimustapojani": laadullinen tutkimus siitä, miten nuorten ja perheen sitoutuminen koettiin satunnaistetussa kontrollitutkimuksessa

Tutkimustiivistelmä

Nuorten mielenterveysongelmia ratkoessa on tuotu esiin nuorten ja perheen sitoutumisen tärkeys tutkimuksen kannalta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sitoutumisen kokemuksia ja palveluiden esteitä ryhmänvetäjien (YouthCan IMPACT) näkökulmasta.

Rekisteritutkimus maahan muuttaneiden mielenterveyspalveluiden piiriin hakeutumisesta verrattuna kantasuomalaisiin

Tutkimustiivistelmä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemässä tutkimuksesta selviää, että maahan muuttaneet käyttävät mielenterveyspalveluja vähemmän kuin kantasuomalaiset. Maahan muuttaneen kotimaa, ikä ja Suomessa asuttu aika vaikutti eri tavoin palvelujen käyttöön.

Ensimmäisiä havaintoja Suomesta koronarajoitusten vaikutuksista huumeiden väärinkäyttöön - toksikologisia tuloksia post mortem -tutkimuksista.

Tutkimustiivistelmä

Koronapandemialla ja sen rajoitustoimilla on ollut arvaamattomia vaikutuksia ihmisten henkiseen hyvinvointiin ja myös päihteiden käyttöön. Esimerkiksi jätevesitutkimusten mukaan amfetamiinin käyttö lisääntyi koronavuonna (2020) erityisesti Etelä-Suomessa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää koronakevään vaikutuksia huumeiden käyttöön toksilogisten ruuminavausten valossa.

Huumeiden saatavuus, käyttö ja huumausainerikollisuus Tampereella koronakeväänä 2020

Tutkimustiivistelmä

Koronaviruksen leviäminen maailmanlaajuiseksi epidemiaksi toi mukanaan poikkeusolot sekä erilaisia rajoitustoimenpiteitä, joiden ennakoitiin vaikuttavan myös maamme huumetilanteeseen. Tutkijat selvittivät Tampereen huumetilannetta kolmen erilaisen aineiston pohjalta.

Sivut