Olet täälläEtusivu Tutkimustiivistelmä

Tutkimustiivistelmä

Päihdehoidossa olleiden nuorten mielenterveysongelmat vuoden seurantatutkimuksessa

Tutkimustiivistelmä

Päihdehoidossa tulee kiinnittää huomiota nuorten mielenterveysongelmiin ja sukupuolisidonnaisiin hoidon tarpeisiin.

Esteet ja mahdollisuudet huumeiden käyttöhuoneiden perustamiseen Suomessa

Tutkimustiivistelmä

Suomessa on viime aikoina keskusteltu huumeiden käyttöhuoneista. Monissa maissa käyttöhuoneet ovat vakiintunut osa haittoja vähentävää huumausainepolitiikkaa, mutta Suomessa käyttöhuonekokeilua ei ole päästy toteuttamaan. Helsingin kaupunki teki vuonna 2018 aloitteen erillislain säätämisestä, jotta kaupungissa voitaisiin avata käyttöhuonekokeilu. Asian vauhdittamiseksi parhaillaan on käynnissä allekirjoitusten kerääminen käyttöhuoneita koskevaan kansalaisaloitteeseen. 

Psykiatriset sairaalahoidot ja ei-päihde-ehtoiset psykiatriset diagnoosit päihdehoitoon hakeutuneilla: yhteydet kokonais- ja itsemurhakuolleisuuteen

Tutkimustiivistelmä

Suomalaisessa rekisteritutkimuksessa todettiin päihdeongelmien vuoksi hoitoon hakeutuneiden ihmisten kuolevan ennenaikaisesti ja itsemurhien olevan yleisiä. Vakava, sairaalahoitoa vaativa psykiatrinen sairastavuus oli yleistä ja erityisesti vakavat mielialahäiriöt olivat yhteydessä kohonneeseen itsemurhariskiin.

Mielihyvän tavoittelua vai todellisuuspakoa? Tarkastelussa addiktiokäyttäytymisen ja eskapismin välinen yhteys

Tutkimustiivistelmä

Todellisuuspakoisuudella eli eskapismilla tarkoitetaan todellisuuden tai tosielämän ongelmien välttelyä. Eskapismia pidetään tyypillisesti negatiivisena vaikuttimena, joka johtaa kielteisiin seurauksiin yhdistyessään päihteiden käyttöön tai muihin addiktiokäyttäytymisen muotoihin. Aiempi eskapismitutkimus perustuu pääasiassa pienillä tai rajatuilla otoksilla tehtyihin analyyseihin ilman kattavaa näkemystä eskapismin ja addiktioiden suhteesta.

Palvelut lapsuudenkodin aikuisten alkoholinkäytöstä kärsineiden tukena

Tutkimustiivistelmä

Lapsuudenkodin aikuisten ongelmallisen alkoholinkäytön kuormittamat ihmiset eivät saa riittävästi tukea taakkansa kanssa jaksamiseksi ja elämänlaatunsa kohentamiseksi. Useimmat tukea tarvitsevat eivät sitä nuorena hae, eikä palveluja heille myöskään järjestelmän aloitteesta tarjota. Moni puhuu ensimmäistä kertaa lapsuudenkokemustensa vaikutuksista vasta, kun on ihan pakko, esimerkiksi jaksamisen loppuessa aikuisiässä.

Tuen saamista edistäviä tai estäviä tekijöitä ei ole tutkittu tarpeeksi, eikä auttamistyötä ole osattu kehittää ja kohdentaa vanhempien alkoholinkäytöstä pitkäaikaisia haittoja kokevien tueksi. Kohtaamistyössä aikuisten kanssa käy ilmi, että monille lapsuuden painolastin selvittely on yhä keskeneräinen prosessi.

Systeeminen näkökulma päihdeongelmasta kärsivän perheen sisäisiin suhteisiin

Tutkimustiivistelmä

Perheenjäsenen päihdeongelma vaikuttaa koko perhedynamiikkaan ja perheen sisäisiin suhteisiin riippumatta siitä, onko päihdeongelma vanhemmalla tai lapsella tai tarkasteleeko asiaa vanhemman, puolison, sisaruksen tai lapsen näkökulmasta. On vaativaa huolehtia henkilöstä, jolla on päihdeongelma, riippumatta siitä, onko huolehtijan roolissa vanhempi, puoliso, sisarus tai lapsi, nuori tai jo aikuinen.

Artikkeli perustuu Islannissa päihteitä ongelmallisesti käyttävän läheisille tehtyihin tutkimuksiin, joissa selvitettiin, miten päihdeongelma vaikuttaa perheen psykososiaalisiin tiloihin, sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kiintymykseen perheen sisäisessä dynamiikassa.

Lasten asema rahapeliongelman varjossa

Tutkimustiivistelmä

Ongelmallisesti rahapelejä pelaavan vanhemman lapset ovat haavoittuvassa asemassa perheessään siinä missä päihteitä käyttävän vanhemmankin lapset.

Ongelmallinen rahapelaaminen sukupolvien välisenä kokemuksena ja huolenaiheena

Tutkimustiivistelmä

Ongelmallinen rahapelaaminen aiheuttaa kriisitilanteen sukupolvien väliseen suhteeseen ja perheenjäsenten elämänkulkuun.

Ei paluuta sairaaseen yhteiskuntaan: Uuden huumeidenkäyttäjäsegmentin esiintyminen Järvenpään sosiaalisairaalan aineistossa, 1965–1975

Tutkimustiivistelmä

Tutkimus käsittelee “uuden” huumeidenkäyttäjäsegmentin esiintymistä tarkastelemalla Järvenpään sosiaalisairaalassa vuosina 1965–1975 huumeidenkäytön vuoksi hoidettuja. Järvenpään sosiaalisairaalan eli nykyisen Päihdesairaalan arkistoaineisto on Suomen ensimmäisen huumeaallon tutkimuksen kannalta arvokas, ja siinä yhdistyvät lääketieteelliset, sosiaalityöhön liittyvät sekä potilaiden oma näkökulmat. Huumeidenkäyttö nähtiin sosiaalisena ongelmana, jonka ei missään yhteydessä yksinkertaistettu johtuvan yksittäisistä tekijöistä, toisin kuin kiihkeässä julkisessa keskustelussa.

Rekisteritutkimus nuorten kannabiksen käytöstä kannabiksen laillistamisen aikana Kanadassa

Tutkimustiivistelmä

Kanada laillisti yli 18-vuotiaiden kannabiksen virkistyskäytön 17. lokakuuta 2018. Taustalla oli tarve suojella nuorten terveyttä kontrolloimalla ja rajoittamalla kannabiksen saatavuutta nuorten keskuudessa.

Sivut