Olet täälläEtusivu Tutkimus

Tutkimus

JAA SOMESSA

Rekisteritutkimus nuorten kannabiksen käytöstä kannabiksen laillistamisen aikana Kanadassa

Tutkimuksen nimi: 
Rekisteritutkimus nuorten kannabiksen käytöstä kannabiksen laillistamisen aikana Kanadassa
Trends in youth cannabis use across cannabis legalization: Data from the COMPASS prospective cohort study.
Tekijä: 
Zuckermann, A., Battista, K., Bélanger, S., Haddad, S., Butler, M., Costello, J., Leatherdale, S.
Viitetiedot: 

Zuckermann AME, Battista KV, Bélanger RE, et al. Trends in youth cannabis use across cannabis legalization: Data from the COMPASS prospective cohort study. Prev Med Rep. 2021;22:101351. Published 2021 Mar 11. doi:10.1016/j.pmedr.2021.101351

Julkaisuvuosi: 
2021
Ingressi: 

Kanada laillisti yli 18-vuotiaiden kannabiksen virkistyskäytön 17. lokakuuta 2018. Taustalla oli tarve suojella nuorten terveyttä kontrolloimalla ja rajoittamalla kannabiksen saatavuutta nuorten keskuudessa.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvailla nuorten kannabiksen käytön trendejä ennen ja jälkeen kannabiksen laillistamista.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen aineisto koostui Albertan, Brittiläisen Kolumbian, Ontarion ja Québecin lukioikäisten nuorten vastauksista, jotka osallistuivat COMPASS-tutkimukseen. Prospektiivinen kohorttitutkimus oli kerännyt tietoa kanadalaisten lukioikäisten nuorten kannabiksen käytöstä vuodesta 2012 lähtien. Tutkimuksessa kysyttiin taustatietojen (mm. luokka, sukupuoli, etnisyys, paikkakunta, sosioekonominen tausta) lisäksi kannabiksen tai marihuanan käyttöä viimeisen 12 kuukauden aikana. Kannabiksen käytön muutoksia tutkittiin semi-kokeellisella tutkimusasetelmalla pitkittäisellä poikkileikkausnäytettä (n = 102 685) kahtena ajanjaksona ennen laillistamista (lukuvuosina 2016/2017 ja 2017/2018) sekä laillistamisen jälkeen (lukuvuonna 2018/2019). Lisäksi muutoksia tutkittiin kolmen peräkkäisen vuosikurssin opiskelijoille (n = 5400) vuosittain lukuvuodesta 2016 vuoteen 2019 toteutetulla kyselyllä.

Keskeiset tulokset

Nuorten kannabiksen käyttö lisääntyi 30,5 prosentista 32,4 prosenttiin lukuvuosien 2016/17 ja 2018/19 välillä. Poikkileikkausanalyysin mukaan kannabiksen käyttö oli merkitsevästi (1,05; p=0.0090) suurempi vuosi laillistamisen jälkeen kuin mitä se oli ennen laillistamista.

Johtopäätökset

Jo ennen kannabiksen myynnin laillistamista alkanut trendi kannabiksen käytön yleistymisestä ei kääntynyt laskuun laillistamista seuranneena vuonna. Tutkimustulokset viittasivat siihen, että kannabiksen laillistamista ei seurannut selkeitä muutoksia nuorten kannabiksen käytössä ainakaan lyhyellä aikavälillä. Nuorten kannabiksen käytön yleisyys pysyi ennallaan korkeana.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
COMPASS-tulosten valossa nuoret käyttivät tutkijoiden mukaan huolestuttavan paljon kannabista ja tilannetta olisi tarpeen tarkkailla pitkällä aikavälillä. Kannabiksen käytöllä voi olla haitallisia vaikutuksia kehittyviin aivoihin, esimerkiksi muisti- ja keskittymisvaikeuksien muodossa.
Teemat: 
Huumeet
Nuoret
Referoijan nimi: 
Alix Helfer & Teemu Kaskela

Epävarma työmarkkina-asema lisää miesten masennusperäistä työkyvyttömyyttä.

Tutkimuksen nimi: 
Epävarma työmarkkina-asema lisää miesten masennusperäistä työkyvyttömyyttä.
Precarious work increases depression-based disability among male employees
Tekijä: 
Pasi Pyöriä, Satu Ojala & Jouko Nätti
Viitetiedot: 

European Journal of Public Health, ckab119, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab119
Published: 13 July 2021

Julkaisuvuosi: 
2021
Ingressi: 

Aikaisempi työttömyys ja heikko usko uudelleen työllistymiseen kasvattavat miesten riskiä päätyä masennusperustaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle – naisilla vastaavaa yhteyttä ei havaittu.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoite oli tutkia, onko työmarkkina-aseman epävarmuus yhteydessä masennusperäiselle työkyvyttömyyseläkkeelle joutumiseen ja onko sukupuolten välillä eroja

Tutkimuksen toteutus
Tutkimuksessa tarkasteltiin työolojen yhteyttä työkyvyttömyysriskiin Tilastokeskuksen työolokyselyjen aineistojen (1997, 2003, 2008, 2013) ja Eläketurvakeskuksen rekisterin avulla. Epävarmaa työmarkkina-asemaa kuvasi viisi muuttujaa: työn menettämisen pelko, heikot työllistymisodotukset, aikaisempi työttömyys, matala tulotaso ja määräaikainen työsopimus.
20-60 -vuotiaita työntekijöiden tilannetta seurattiin vuoteen 2016. Tilastollisena menetelmänä käytettiin Cox-analyysiä.

Keskeiset tulokset
Yleinen työkyvyttömyyseläkkeen riski kasvoi epävarman työmarkkina-aseman piirteiden kasautuessa. Miehillä korkeampi masennusperäinen työkyvyttömyysriski oli yhteydessä aikaisempaa työttömyyteen ja heikkoon työllistymisuskoon. Naisilla vastaavaa yhteyttä ei löytynyt.

Johtopäätökset
Epävarma työmarkkina-asema voi heijastua psykologisena stressinä, joka altistaa mielenterveyden ongelmiin, jotka voivat ennakoida tulevaa työkyvyttömyyttä. Epävarmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä tulisi tukea niin työpaikoilla kuin poliittisella tasolla.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Työpaikoilla työolojen ja työsuojelun merkitys tulee ymmärtää laajempana kuin fyysisenä työturvallisuutena tai ergonomiana. Päihdehaittojen ehkäisyllä ja päihdehoidolla voi olla oma paikkansa niin työpaikoilla kuin työllistymisprosesseissa.
Teemat: 
Mielenterveys
Referoijan nimi: 
Jouni Tourunen

Terveydentilan yhteydet kokemuksiin poikkeustilasta – verkkokysely sote-järjestöjen tavoittamille ihmisille valmiuslain aikana

Julkaisun nimi: 
Terveydentilan yhteydet kokemuksiin poikkeustilasta – verkkokysely sote-järjestöjen tavoittamille ihmisille valmiuslain aikana
Tekijä: 
Helfer, A., Laine, R., Uusimäki, V. & Pitkänen, T.
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Ingressi: 

Koronapoikkeustilan rajoitukset vähensivät kansalaisten kohtaamisia sekä palvelujen ja tuen saatavuutta. Lisäksi monet toiminnot siirtyivät digitaalisiksi. Tutkimus selvitti terveydentilan vaikutuksia sotejärjestöjen tavoittamien ihmisten arkeen ja hyvinvointiin koronakriisin aikana.

Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Helfer, A., Laine, R., Uusimäki, V. & Pitkänen, T. (2021): Terveydentilan yhteydet kokemuksiin poikkeustilasta –verkkokysely sote-järjestöjen tavoittamille ihmisille valmiuslain aikana. Tietopuu: Tutkimussarja 4/2021: 1-23.
https://doi.org/10.19207/TIETOPUU12

Lyhyt kuvaus: 

Sote-järjestöyhteistyön kautta koronapandemian ensimmäisen aallon aikana toteutettuun verkkokyselyyn tavoitettiin vastaajia eri puolelta Suomea. Itseraportoidulla terveydentilalla oli yhteyttä siihen, miten poikkeustilan vaikutukset oli koettu elämäntilanteessa ja hyvinvoinnissa. Laadullisen analyysin perusteella ongelmien kasautumisen riski oli suuri niillä, joilla oli jo ennestään vaikeaa.

Avain-/asiasanat: Covid-19-pandemia, eristäytyminen, sote-järjestö, toimintakyky, terveys, riskiryhmä, poikkeustila, valmiuslaki, mielenterveys, verkkokysely, vertaistuki

... mikä: 
poikkeustila
avaa linkki tästä

Psychosocial difficulties and treatment retention in inpatient detoxification programmes

Julkaisun nimi: 
Psychosocial difficulties and treatment retention in inpatient detoxification programmes
Tekijä: 
Levola, J., Aranko, A. & Pitkänen, T.
Julkaisumuoto: 
Muu julkaisu
Ingressi: 

Katkaisuhoidossa tulee kiinnittää erityistä huomiota nuoriin opioideja tai monia eri päihteitä käyttäviin potilaisiin sekä potilaisiin, joilla on kognitiivisia vaikeuksia.

... mikä: 
Tieteellinen artikkeli
Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Nordic Studies on Alcohol and Drugs. First Published June 21, 2021 Research Article
https://doi.org/10.1177/14550725211021263

Lyhyt kuvaus: 

80 % tutkituista katkaisuhoitojaksoista toteutui suunnitellusti. Alle 35-vuoden ikä, vähäinen koulutus (alle 9 vuotta), työttömyys, opioidien käyttö, monien eri päihteiden käyttö ja vaikea riippuvuus olivat yhteydessä katkaisuhoidon keskeytymiseen. Vakavat kognitiiviset vaikeudet olivat yhteydessä katkaisuhoidon keskeytymiseen, vakavat arkielämän vaikeudet taas hoidon toteutumiseen suunnitellusti.

Avain-/asiasana(t): Alkoholi, katkaisuhoito, opioidit, psykososiaaliset vaikeudet, hoidossa pysyminen

... mikä: 
opioidit
avaa linkki tästä

Association between the discontinuation of substance use inpatient treatment and the risk of committing a crime leading to imprisonment: A Finnish registry‐based 5‐year follow‐up

Julkaisun nimi: 
Association between the discontinuation of substance use inpatient treatment and the risk of committing a crime leading to imprisonment: A Finnish registry‐based 5‐year follow‐up
Tekijä: 
Kaskela, T. & Pitkänen, T.
Julkaisumuoto: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
Ingressi: 

Suomalaisessa tutkimuksessa päihdehoidon laitosjakson keskeytyminen oli yhteydessä nuoreen ikään, mies-sukupuoleen ja skitsofrenia tai aikuisiän persoonallisuus- tai käyttäytymishäiriö diagnooseihin. Keskeytynyt päihdehoidon laitosjakso oli yhteydessä suurempaan riskiin tehdä vankilaan johtanut rikos 5 vuoden seurannan aikana verrattuna onnistuneisiin hoitojaksoihin.

...mikä: 
vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli
Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Criminal Behaviour and Mental Health 2021;1–12. Published Online 5.5.2021. DOI: 10.1002/cbm.2198

Lyhyt kuvaus: 

Suomalaiseen aineistoon perustuva rekisteritutkimus päihdehoidon laitosjakson keskeytymisen yhteydestä vankeuteen johtavaan rikollisuuteen. Aineistona oli käytetty 2893 Järvenpään Sosiaalisairaalassa päättynyttä laitoshoitojaksoa vuosina 2002-2009. Pääanalyysimenetelmänä käytettiin Coxin regressioanalyysia.

Tutkimuksessa todettiin keskeytyneen päihdehoidon laitosjakson olleen yhteydessä suurempaan riskiin tehdä vankilaan johtanut rikos hoitojaksoa seuranneiden 5 vuoden aikana verrattuna onnistuneisiin hoitojaksoihin. Hoitojakson keskeytyminen oli yhteydessä nuoreen ikään, mies-sukupuoleen ja skitsofrenia tai aikuisiän persoonallisuus- tai käyttäytymishäiriö diagnooseihin.

Avain-/asiasana(t): päihdehoito, laitoshoito, rikollisuus, mielenterveys

avaa linkki tästä

Rikosseuraamusyksiköiden päihdeasiakkaiden tausta, päihteidenkäyttö ja heille annetut palvelut

Julkaisun nimi: 
Rikosseuraamusyksiköiden päihdeasiakkaiden tausta, päihteidenkäyttö ja heille annetut palvelut
Tekijä: 
Kuussaari, K., Tourunen, J., Knuuti, U., Lind, H. & Ämmälä, A-J.
Julkaisumuoto: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
Ingressi: 

Rikosseuraamuslaitoksen päihdeasiakkaat olivat miehiä, nuorempia, naimattomia, työttömiä ja asunnottomia useammin kuin terveyskeskusten päihdeasiakkaat. Rikosseuraamusyksiköiden
päihdeasiakkailla oli enemmän laittomien huumausaineiden käyttöä, päihteiden sekakäyttöä ja huumeiden pistokäyttöä kuin terveyskeskusten päihdeasiakkailla.

Julkaisuvuosi: 
2017
Julkaisun tiedot: 

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2017: 1-19.

Lyhyt kuvaus: 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Rikosseuraamuslaitoksen yksiköihin tehtyjä päihde-ehtoisia asiointeja ja verrataan niitä terveyskeskusten päihde-ehtoisiin asiointeihin. Lisäksi tutkitaan eroavatko vankiloiden,
vankiterveydenhuollon ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen päihde-ehtoiset asioinnit toisistaan asiakkaiden taustojen, päihteiden käytön ja annettujen palvelujen suhteen.

Avain-/asiasanat: vankila, vankiterveydenhuolto, yhdyskuntaseuraamustoimisto, terveyskeskus, päihteiden väärinkäyttö, palvelujärjestelmä

avaa linkki tästä

Huumausaineiden todellinen sisältö ja tiedon vaikutus käyttöpäätöksiin jäämänäytetutkimuksen valossa

Julkaisun nimi: 
Huumausaineiden todellinen sisältö ja tiedon vaikutus käyttöpäätöksiin jäämänäytetutkimuksen valossa
Tekijä: 
Järvelin, R., Nahkuri, J., Kankaanpää, A., Gunnar, T., Kajos, M. & Kaskela, T.
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Ingressi: 

Pilottitutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että kadulla liikkuu myös aineita, joiden sisältö on jotain muuta kuin minä se on myyty. Tutkimus myös osoitti, että hyvin erilaisia aineita eri tavoin käyttävät ihmiset ovat
kiinnostuneita käyttämiensä aineiden todellisesta sisällöstä ja ovat myös halukkaita keskustelemaan aineiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista sekä niiden vähentämisestä.

Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 5/2019: 1-19.

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimukseen tuotiin 98 jätteeksi luokiteltavaa huumejäämän sisältävää näytettä. Eniten tuotiin näytteitä, jotka oli myyty amfetamiinina, alpratsolaamina tai MDMA:na/ekstaasina. Näytteistä 52:n sisältö vastasi myyntihetkellä kerrottua sisältöä, 21:stä löytyi myydyn aineen lisäksi muutakin ainetta, 17 oli vain jotain muuta ainetta ja 8 näytteestä ei löytynyt mitään psykoaktiivista ainetta.

Asia-/Avainsanat: haittojen vähentäminen, huumausaineet, huumetilanteen seuranta, terveysneuvonta, laboratorioanalyysi.

Julkaisun teema-alue: 
avaa linkki tästä

Kokemusasiantuntijuus ja kohtaamisen mahdollisuudet verkossa – katsaus KokeNet -neuvontapalvelun viestiketjuihin

Julkaisun nimi: 
Kokemusasiantuntijuus ja kohtaamisen mahdollisuudet verkossa – katsaus KokeNet -neuvontapalvelun viestiketjuihin
Tekijä: 
Järvelin, R.
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Ingressi: 

Yhteydenottajat kaipasivat paitsi palvelujärjestelmää ja avun hakemista koskevia neuvoja myös tukea oman elämäntilanteen solmujen avaamiseen. Keskeisiä teemoja olivat myös läheisen avun saamiseen ja
puheeksi ottamiseen liittyvät haasteet.

Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 6/2019: 1-17.

Lyhyt kuvaus: 

Tässä katsauksessa tarkastellaan kokemusasiantuntijoiden tekemää verkkoauttamistyötä KokeNet -neuvontapalvelun kautta lähetettyjen viestien valossa. Analysoitavaksi valikoitui yhteensä 36 viestiketjua.

Avain-/asiasanat: Kokemusasiantuntijuus, verkkopalvelut, virtuaalinen vuorovaikutus, kohtaaminen

Julkaisun teema-alue: 
avaa linkki tästä

Katsaus helsinkiläiseen kaupunkiköyhyyteen ja kaupunkiköyhyystutkimukseen

Julkaisun nimi: 
Katsaus helsinkiläiseen kaupunkiköyhyyteen ja kaupunkiköyhyystutkimukseen
Tekijä: 
Seppälä, T., Grönlund, H. & Mukkila, S.
Julkaisumuoto: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
Ingressi: 

Taloudellinen niukkuus koskettaa erityisesti yksinasuvia, työttömiä ja lapsiperheitä. Tämän päivän kaupunkiköyhyys Helsingissä kytkeytyy elinkustannusten ja erityisesti asumisen kalleuteen.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2020:1-18.

Lyhyt kuvaus: 

Tässä katsauksessa tarkastelemme kaupunkiköyhyyttä Helsingissä viimeaikaisten tilastotietojen sekä muuhun taloudellista niukkuutta käsittelevään tutkimukseen kohdistuvan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Kirjallisuuskatsaus kattaa 47 julkaisua, jotka olemme luokitelleet köyhyyden syitä, seurauksia ja selviytymistä tarkasteleviin julkaisuihin. Tutkimustulosten esittelyn ohella erittelemme tutkimuksissa käytettyjä menetelmällisiä valintoja, tutkimuksen kohteeksi valittuja ihmisryhmiä sekä tutkittuja taloudelliseen niukkuuteen liittyviä ilmiöitä.

Avain-/ asiasanat: kaupunkiköyhyys, Helsinki, taloudellinen niukkuus, systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Julkaisun teema-alue: 
avaa linkki tästä

Lähipalveluista sähköisiin etäpalveluihin. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan aikana

Julkaisun nimi: 
Lähipalveluista sähköisiin etäpalveluihin. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan aikana
Tekijä: 
Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen J.
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Ingressi: 

Kasvokkaisten palvelujen korvaaminen sähköisillä tukimuodoilla on vaikeaa erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleville asiakkaille.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2020: 1-11.

Lyhyt kuvaus: 

Työntekijöiden haastatteluissa korostuivat matalan kynnyksen palvelujen merkitys asiakkaille, jalkautuvan työn suuri merkitys palvelujärjestelmän muutoksissa sekä asiakkaiden digitaaliseen osattomuuteen liittyvät vaikeudet. Palvelujen kehittämisessä tulee huomioida asiakkaiden erityistarpeet, palvelujen jatkuvuus sekä lähipalvelujen välttämättömyys asiakaskunnan perustarpeiden tyydyttämisessä.

Avain-/asiasanat: koronapoikkeustila, lähipalvelut, etäpalvelut, digitaalinen osattomuus, päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijät

avaa linkki tästä

Sivut