Olet täälläEtusivu Tietosivu

Tietosivu

JAA SOMESSA

NUMPA - Nuorten päihde- ja mielenterveystyö

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö: Tutkittua tietoa kehittämistyön tueksi (NUMPA) -hanke toteutetaan yhteistyössä A-klinikkasäätiön, Nuorisotutkimusseuran, Mieli ry:n ja SPR:n turvatalotoiminnan kanssa. Yhteishankkeen tarkoituksena on kartoittaa nuorille suunnattujen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuutta erityisesti sosiaalityön kannalta. NUMPA-hanke on osa Valtioneuvoston kanslian rahoittamaa tutkimus- ja selvitystoimintaa (VN TEAS).

Päihdetyön arvot ja etiikka

Päihde- ja mielenterveystyössä tulee aina ottaa huomioon arvot ja etiikka. Työn tärkeimpänä eettisenä periaatteena voidaan pitää ihmisarvon kunnioittamista. A-klinikkasäätiön arvoihin kuuluu tämän lisäksi luottamuksellisuus, suvaitsevaisuus ja vastuullisuus.

Kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia

Kansainvälisiin rahoitushakuihin voi osallistua päähakijana eli koordinaattorina tai hankekumppanina. Monet kansainväliset rahoitusmahdollisuudet vaativat usein omarahoitusosuuden, joka on yleensä 20 % hankkeen kokonaisbudjetista. 

Verkostojen ja kansainvälisten kontaktien luomisella on tärkeä osuus kansainvälisissä rahoitushakemuksissa. 

Järjestöjen tiedonmuodostus ja tutkimustiedon hyödyntäminen

Miksi tutkimustietoa tarvitaan, kuka sitä käyttää ja ketä se hyödyttää?

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee valtionavustuksilla mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyvää toimintaa ja hankkeita. Avustuksia voidaan myöntää toimintaan tarkoitettuna yleisavustuksena, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus-, tai kehittämishankkeisiin tarkoitettuna erityisavustuksena tai investointiavustuksena. Ministeriön myöntämät avustukset ovat usein valtakunnallisia.

Hankkeen kuulumisia

Kiitos Tuulille!

Aiemmat tutkimukset

Alla olevista linkeistä löydät Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA 2015-2018) aiemmin toteutettujen kuuden tutkimushankkeen keskeiset tiedot. Tutkimusten teemoina olivat järjestöjen toiminta, järjestöjen toimintaan osallistuvien hyvinvointi sekä vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus päihde- ja mielenterveysjärjestöissä.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit

Ehkäisevä ja edistävä työ

Yleisen hyvinvoinnin parantaminen edistävän ja ehkäisevän työn ytimessä - Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen työntekijöiden kuvauksia työstään

Ehkäisevä ja edistävä työ 5–12/2019

Osallisuus päihde- ja mielenterveysjärjestöjen matalan kynnyksen toiminnoissa

MIPA 2.0 -tutkimusohjelmassa toteutetaan viisi pienoisetnografiasta tutkimusta, joiden kohteena on erilaisia päihde- ja mielenterveysjärjestöjen ylläpitämiä matalan kynnyksen toimintoja. Hanke on jatkoa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) ensimmäiselle vaiheelle, jossa toteutettiin laajoja kyselytutkimuksia järjestöjen toiminnasta ja toimintaan osallistuvien hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä (Tourunen ym. 2019).

Omaisten hyvinvointi

Päihde- ja mielenterveysomaisten mielen hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät

Sivut