Olet täälläEtusivu Opinnäytetyö

Opinnäytetyö

JAA SOMESSA

Naiserityisyyden toteutuminen naisten asumispoluilla ja heille suunnatuissa asunnottomuustyön palveluissa kolmannen sektorin työntekijöiden tulkitsemana

Julkaisun nimi: 
Naiserityisyyden toteutuminen naisten asumispoluilla ja heille suunnatuissa asunnottomuustyön palveluissa kolmannen sektorin työntekijöiden tulkitsemana
Tekijä: 
Rännäli, E.
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Ingressi: 

Naisten asunnottomuus ja naiserityisyys piirtyivät kolmannen sektorin asunnottomuustyön työntekijöiden tulkinnoissa moniulotteisina. Naisten katsottiin kohtaavan asunnottomuutta sekä omasta toiminnastaan että heistä riippumattomista syistä johtuen.

Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Turun yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos, Sosiaalityö.

Lyhyt kuvaus: 

Pro gradu -tutkielmassa tutkittiin naisten asunnottomuuden erityispiirteitä ja niiden toteutumista naisten asumispoluilla ja asunnottomuustyön palveluissa. Tutkimuksen aineistona oli Naiserityisyys asunnottomuustyössä eli NEA-hankkeessa (2018 -2020) toimivien järjestösektorin työntekijöiden ryhmähaastattelut, jotka on kerätty ja analysoitu narratiivisin menetelmin.

Naisten asunnottomuus ja naiserityisyys piirtyivät palvelujen työntekijöiden tulkinnoissa moniulotteisina. Naisten katsottiin kohtaavan asunnottomuutta sekä omasta toiminnastaan että heistä riippumattomista syistä johtuen. Toisaalta heillä nähtiin olevan myös asumiseen kiinnittymisen mahdollistavaa toimijuutta. 

Naisten tuen saamisen esteenä nähtiin rakenteiltaan ja toteutukseltaan epätarkoituksenmukainen virallinen toiminta, erityisesti kunnallinen sosiaalihuolto ja siihen liittyvä palveluohjaus. Haastatellut työntekijät asemoituivat viralliseen palveluihin nähden poikkeavasti naisten toimijuutta ja osallisuutta, vertaisuutta ja arvostavaa kohtaamista korostavina toimijoina. 

Avain-/asiasanat: asunnottomuus, asunnottomuustyö, naiserityisyys, palvelujärjestelmä, kolmas sektori, narratiivinen tutkimus, sukupuoli, sosiaalinen konstruktionismi, toimijuus, valta, osallisuus, marginaalisuus, sosiaalityö 

Julkaisun teema-alue: 
... mikä: 
asunnottomuus
avaa linkki tästä

Kuntodoping-terveysneuvontapalvelu

Julkaisun nimi: 
Kuntodoping-terveysneuvontapalvelu
Tekijä: 
Askola, J.
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Ingressi: 

Tutkimuksen tarkoituksena oli luokitella Dopinglinkin terveysneuvontapalveluun vuosina 2010–2018 saapuneiden kysymysten perusteella yleisimmät aihepiirit sekä selvittää dopingaineiden käyttäjien taustatiedot ja käytetyt dopingaineet. Tyypillisin dopingaineiden käyttäjä oli aineiston mukaan ammattikoulutaustainen työssä käyvä 25–34-vuotias mies.

Julkaisuvuosi: 
2019
Julkaisun tiedot: 

Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Lääketieteen laitos, Liikuntalääketiede.

Lyhyt kuvaus: 

A-klinikkasäätiön tuottaman Dopinglinkin sähköinen terveysneuvontapalvelu on ainoa Suomessa toimiva kuntoilijoille tarkoitettu dopingin käyttöön liittyvä terveyspalvelu. Tutkimuksen tarkoituksena oli luokitella Dopinglinkin terveysneuvontapalveluun vuosina 2010–2018 saapuneiden kysymysten perusteella yleisimmät aihepiirit sekä selvittää dopingaineiden käyttäjien taustatiedot ja käytetyt dopingaineet.

Tyypillisin dopingaineiden käyttäjä oli aineiston mukaan ammattikoulutaustainen työssä käyvä 25–34-vuotias mies. Käyttäjiä esiintyi kuitenkin kaikissa koulutus- ja ikäryhmissä. Testosteroni ja muut anabolis-androgeeniset steroidit olivat eniten käytettyjä dopingaineita. Kysymysten yleisimmät aiheet liittyivät haittavaikutuksiin, dopingaineiden kuurineuvoihin, aineen ominaisuuksiin, lisääntymisterveyteen sekä huoleen omasta tai läheisen käytöstä.

Tulosten perusteella kuntoilun antidopingtyötä tulisi kohdentaa erityisesti miesvaltaisiin ammattikouluihin. Terveysneuvonnalle on selkeä tarve ja sen saatavuutta tulisi kehittää entisestään.

Avain-/asiasanat: kuntodoping, antidoping, terveysneuvonta

Julkaisun teema-alue: 
... mikä: 
dopingaineet
avaa linkki tästä

Päihdemaailmasta yhteyteen: Kanssasisaret-ryhmänohjaajan opas asunnottomuutta kokeneiden nuorten naisten toipumisen tukena

Julkaisun nimi: 
Päihdemaailmasta yhteyteen: Kanssasisaret-ryhmänohjaajan opas asunnottomuutta kokeneiden nuorten naisten toipumisen tukena
Tekijä: 
Elovirta, K., Lehtinen, I., Manninen, J. & Sulonen, N.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Opinnäytetyön tuloksena syntyi Kanssasisaret-ryhmänohjaajan opas, joka huomioi monipuolisesti asunnottomuutta ja päihderiippuvuutta kokeneiden naisten tyypillisimmät tarpeet sekä vastaa naiserityisen työskentelyn kehittämiskohteisiin.

Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto, Sosionomi (AMK), diakoniatyö, Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö.

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää sosiaali- ja kirkon alan ammattilaisten taitoja kohdata asunnottomuutta ja asunnottomuuteen liittyviä päihdeongelmia kokeneita nuoria naisia. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämispainotteisena ja siinä oli tavoitteena luoda ryhmänohjaajan opas naiserityisestä vertaistoiminnasta kiinnostuneille ja sitä tekeville ammattilaisille.

Opinnäytetyön tuloksena syntyi Kanssasisaret-ryhmänohjaajan opas. Oppaan sisällöiksi valikoitui teoreettisen viitekehyksen, asiantuntijahaastattelujen sekä asiakastyön havainnoinnin pohjalta seuraavia teemoja: 1) tutustuminen, 2) identiteetti ja itsetunto, 3) tunteet, 4) kehollisuus ja hemmottelu, 5) suostumus ja omat rajat, 6) voimavarat sekä vapaavalintainen teema 7) hengellisyys. Toiminnallisten harjoitusten lisäksi opas sisältää kattavan teoriaosuuden, verkostokartan sekä linkkejä muihin materiaaleihin.

Kanssasisaret-ryhmänohjaajan oppaan sisältö on muodostunut niistä tarpeista ja haasteista käsin, jotka ovat käyneet ilmi sekä teoria-aineistoissa että työelämäyhteistyökumppaneiden ammatillisissa ja kokemuksellisissa näkemyksissä. Valmis opas huomioi monipuolisesti asunnottomuutta ja päihderiippuvuutta kokeneiden naisten tyypillisimmät tarpeet sekä vastaa naiserityisen työskentelyn kehittämiskohteisiin.

Avain-/asiasanat: naiserityisyys, nuoret naiset, asunnottomuus, päihdeongelma, vertaistoiminta, naiserityinen työote

... mikä: 
asunnottomuus
avaa linkki tästä

Palveluohjauksen malli A-klinikka Oy:n Vieroitushoitoyksiköissä

Julkaisun nimi: 
Palveluohjauksen malli A-klinikka Oy:n Vieroitushoitoyksiköissä
Tekijä: 
Sjöberg, K.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Vieroitushoitoyksiköiden palveluohjauksen prosessikuvaus voi jatkossa helpottaa opiskelijoiden ja uusien työntekijöiden perehdytystä sekä palveluohjauksen prosessin kuvauksen esittelyä yhteistyökumppaneille ja asiakkaille.

Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Turun ammattikorkeakoulu, sosiaaliala, sairaanhoitaja (YAMK).

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää uusi palveluohjauksen prosessikuvaus osaksi A-klinikka Oy:n Vieroitushoitoyksiköiden päivittäistä työtä. Kehittämisprojektin osana suoritettiin kyselytutkimus 12 palveluohjausta työssään käyttävälle työntekijälle ja teemahaastattelut viidelle Vieroitushoitoyksiköiden palveluita käyttäneelle asiakkaalle.

Tutkimuksen mukaan työntekijöiden ja asiakkaiden näkemykset palveluohjauksen sisällöstä olivat hieman eriäviä toisistaan. Asiakkaat käsittivät palveluohjauksen pääasiallisesti työntekijän tekeminä yksittäisinä työtehtävinä, eivätkä he nähneet palveluohjausta samanlaisena jatkuvana työmetodina, kuin työntekijät. Asiakkaille ei ollut varsinaisesti selvää, mitä kaikkea palveluohjaus
voi hoitojaksojen aikana sisältää.

Työntekijät kokivat palveluohjauksen parhaimmillaan vaikuttavan asiakkaiden elämäntilanteeseen positiivisesti monellakin tapaa. Myös lähes kaikki asiakkaat kokivat saadun palveluohjauksen tai ohjauksen kaikkinensa hyvänä ja riittävänä. Asiakkaiden vastauksissa nousi esille myös läheisten ihmisten tärkeys asiakkaan vieroitushoitoprosessissa.

Työntekijöiden vastauksissa kehittämisideoina nousi esille erityisesti koulutuksen tarve. Lisäksi kaivattiin ohjeistuksia palveluohjauksen antamiseen vieroitushoitojaksojen aikana.

Palveluohjauksen prosessikuvauksesta tuli kolmiportainen kokonaisuus, jossa on johdanto-, työ- ja saattovaiheet.

Avain-/asiasanat: Palveluohjaus, päihdetyö, vieroitushoito, sosiaaliohjaus, prosessikuvaus

Julkaisun teema-alue: 
avaa linkki tästä

”Olen parempi isä omille lapsille kuin oma isä oli minulle" Verkkoryhmästä vertaistukea isyyteen

Julkaisun nimi: 
”Olen parempi isä omille lapsille kuin oma isä oli minulle" Verkkoryhmästä vertaistukea isyyteen
Tekijä: 
Ovaskainen, K.
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Ingressi: 

Isien kokemuksen mukaan verkkoryhmässä saatu vertaistuki auttaa omien lapsuuden kokemuksien, oman päihdekäytön sekä isyyden kokemusten käsittelyssä. Vertaisuuden kokemus pohjautuu yhteiseen haastavaan kokemuspohjaan ja sen jakamiseen muiden samankaltaista kokeneiden kanssa. Verkossa tapahtuvan vertaisryhmän etuna on matalampi kynnys osallistua, varsinkin kun kyseessä on hyvin sensitiivinen aihe. Anonyymiin osallistumiseen voi kuitenkin liittyä myös haasteita, muun muassa ryhmäytymisprosessi voi olla vaikeampaa.

Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos, Pro gradu -tutkielma

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksessa selvitettiin, miten lapsuuden perheessä vanhempien haitallista päihteiden käyttöä kokeneet ja oman päihteiden käyttönsä ongelmalliseksi tunnistaneet isät kokevat hyötyvänsä verkossa annetusta ammatillisesti ohjatusta vertaistuesta.

Tutkimusaineisto kerättiin käyttäen Lasinen lapsuus- ryhmän ryhmäläisille toteutettua verkkokyselyä. Tutkimus on laadullinen tutkimus ja siinä hyödynnettiin fenomenologista näkökulmaa, jossa tutkimuksen kohteena on isien kokemukset ja isien vertaisryhmä. Koska kyseessä on uudenlaisen ryhmämallin kokeilu, tutkimuksessa on myös kehittämisen näkökulma.

Tutkimusaineiston analysoinnissa hyödynnettiin teemoittelua ja sisällönanalyysia, jonka kautta pyrittiin löytämään niitä merkityksiä, joita isät ovat yksilöinä luoneet ja merkitysmaailmoja, joita he ryhmänsä jäsenenä ovat ryhmälle antaneet. Tutkimuksen tuloksista käy muun muassa ilmi, että vertaisryhmän koettiin toimivan henkisenä tukena, arvostustukena sekä informaatiotukena. Isät kokivat vanhemmuuden ja päihdekäytön hallinnan vahvistuneen vertaistuen avulla.

Avain- /asiasanat: isyys, lasinen lapsuus, ylisukupolvisuus, päihteet, vertaistuki, vertaisryhmä, sosiaalinen tuki

Julkaisun teema-alue: 
... mikä: 
Isyys lasinen lapsuus ylisukupolvisuus päihteet vertaistuki vertaisryhmä sosiaalinen tuki

Rikosseuraamusten yhteys päihdehoidon asiakkaiden kuolleisuuteen ja kuolinsyihin

Julkaisun nimi: 
Rikosseuraamusten yhteys päihdehoidon asiakkaiden kuolleisuuteen ja kuolinsyihin
Tekijä: 
Laine, R.
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Ingressi: 

Rikosseuraamus kasvattaa kuolemanriskiä sekä rikosseuraamusten aikana että välittömästi vapautumisen jälkeen. Kuolemanriski liittyi huumeita käyttävillä vapautumisen jälkeen kasvaneeseen yliannostusriskiin. Itse rikosseuraamusaikana kasvanut kuolleisuus havaittiin liittyvän mm. luonnollisiin kuolinsyihin sekä itsemurhiin.

Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Pro gradu -tutkielma

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksessa selvitettiin rikosseuraamusten yhteyttä päihdehoidon asiakkaiden kuolleisuuteen ja kuolinsyihin Suomessa. Aineistona käytettiin Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuvaa seurantatutkimusta päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden elämänkulusta (RIPE, n = 10 887). Potilaat olivat olleet A-klinikkasäätiön asiakkaita vuosina 1990-2009.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko asiakkaiden kuolleisuus seuraamuksien aikana ja niiden jälkeen suurempaa kuin ennen niitä, sekä kohoaako kuolemanriski seuraamusten päättymisen yhteydessä. Lisäksi tutkittiin, onko rikosseuraamusasiakkailla erilaiset kuolinsyyt kuin muilla asiakkailla ja minkälainen ajallinen yhteys seuraamuksilla on eri kuolinsyihin.

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että rikosseuraamuksilla on sekä välittömiä että pitkän ajan kuluessa ilmeneviä vaikutuksia rikosseuraamusasiakkaiden kuolleisuuteen ja kuolemansyihin. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää korkeassa kuolemanvaarassa olevien vankien tunnistamisessa ja näin kohdistaa heille tarvittavat jälkihoidon resurssit kuolemanriskin madaltamiseksi, erityisesti huumekuolemien osalta.

Avain-/asiasanat: kuolleisuus, päihteet, alkoholi, huumeet, kuolinsyyt, vankilat

Julkaisun teema-alue: 
... mikä: 
kuolleisuus
avaa linkki tästä

”Narkomaaninkin silmissä kun sä oot asunnoton, sä oot jo tosi huono” : asunnottomuus naiserityisestä näkökulmasta

Julkaisun nimi: 
”Narkomaaninkin silmissä kun sä oot asunnoton, sä oot jo tosi huono” : asunnottomuus naiserityisestä näkökulmasta
Tekijä: 
Lehtovaara, J.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Asunnottomuutta kokeneiden naisten kertomusten perusteella naisten asunnottomuus eroaa miesten asunnottomuudesta. Naisten asunnottomuus on näkymättömämpää, naiset ovat
jo fyysisesti heikommassa asemassa miehiin nähden eikä palveluissa tällä hetkellä tunnisteta naisten erityistarpeita. Opinnäytetyön tulokset vahvistavat osaltaan, että naiserityistä työotetta tarvitaan ja sitä olisi kehitettävä.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Tampereen ammattikorkeakoulu, Sosionomin tutkinto-ohjelma

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyö käsittelee asunnottomuutta naiserityisestä näkökulmasta. Työ kertoo neljän haastatellun naisen kokemuksista asunnottomuuteen johtaneista syistä, heidän tulevaisuuden näkymistään sekä kokemuksistaan naisina asunnottomuuden poluilla. 

Opinnäytetetyön tutkimus on toteutettu laadullisena teema-haastatteluna. Haastattelut toteutettiin Tampereella A-klinikkasäätiön Völjyn tarjoamissa tiloissa syksyllä 2019. 

Tulosten mukaan jokaisen naisen kohdalla päihteiden ongelmakäytöllä on ollut suurta osuutta asunnottomuuteen päädyttäessä. Päihteidenkäyttö osaltaan on johtanut elämänhallinnallisiin ongelmiin, jotka ovat edesauttaneet asunnottomaksi päätymistä. 

Asia-/ Avainsanat: asunnottomuus, kodittomuus, naiserityisyys, päihdeongelmat

avaa linkki tästä

Huumeiden käyttöhuone – uhka vai mahdollisuus: Tampereen päihdepalveluissa työskentelevien ammattilaisten ajatuksia käyttöhuoneen mahdollisuuksista Tampereella

Julkaisun nimi: 
Huumeiden käyttöhuone – uhka vai mahdollisuus: Tampereen päihdepalveluissa työskentelevien ammattilaisten ajatuksia käyttöhuoneen mahdollisuuksista Tampereella
Tekijä: 
Kuvasto, K. & Lentonen, C.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Kyselytutkimukseen osallistuneet päihdepalveluiden ammattilaiset ovat avoimia mutta skeptisiä sen suhteen, että Tampereella saataisiin käyttöhuone seuraavan viiden vuoden aikana. Ammattilaiset näkevät käyttöhuoneen kuitenkin tarpeellisena. Käyttöhuoneen tärkeimmiksi palveluiksi nimettiin sosiaaliohjaus, terveysneuvonta ja sairaanhoitajan vastaanotto. 

Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Tampereen ammattikorkeakoulu, Sosionomin tutkinto-ohjelma

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyö tuo esille Tampereen päihdepalveluissa työskentelevien ammattilaisten ajatuksia valvotusta huumeiden käyttöhuoneesta ja sen mahdollisuuksista Tampereella.

Kyselyaineiston tuloksista käy ilmi, että ammattilaiset pitävät käyttöhuonetta tarpeellisena. He pitävät kuitenkin epätodennäköisenä, että Tampereelle saataisiin käyttöhuone seuraavan viiden vuoden aikana.

Päihdetyön ammattilaiset nimesivät käyttöhuoneen tärkeimmiksi palveluiksi sosiaaliohjauksen, terveysneuvonnan ja sairaanhoitajan vastaanoton. Käyttöhuoneen tulisi tuloksien perusteella sijaita keskustassa tai sen läheisyydessä. Suuri osa ammattilaisista ajatteli käyttöhuoneen toiminnan palvelevan käyttäjiä parhaiten ympärivuorokautisena palveluna. 

Käyttöhuoneen hyötyinä nähtiin laajalti terveydelliset, ympäristön ja käyttäjien turvallisuuteen sekä käyttäjien tavoittamiseen liittyvät seikat. Haittoina sen sijaan nähtiin ulkopuolisten yleinen vastustus, rikollisuuden lisääntyminen ja haitat ympäristölle sekä muille ihmisille.

Asia-/Avainsanat: huume, käyttöhuone, huumepolitiikka, päihdetyö, haittoja vähentävä

... mikä: 
huumeiden käyttöhuone
avaa linkki tästä

Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus päihderiippuvuuden vaikutuksista läheisiin. Läheisten kokemukset itsestään ja elämäntilanteestaan

Julkaisun nimi: 
Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus päihderiippuvuuden vaikutuksista läheisiin. Läheisten kokemukset itsestään ja elämäntilanteestaan
Tekijä: 
Pennanen, S.
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Ingressi: 

Päihderiippuvuudet koskettavat jollain tavalla lähes jokaista suomalaista. Päihteiden käytöstä aiheutuvat haittavaikutukset ulottuvat käyttäjän itsensä lisäksi hänen lähiympäristöönsä sekä yhteiskuntaan. Tämä tutkimus keskittyy päihderiippuvaisten läheisten kokemukseen elämäntilanteestaan ja kokemuksesta itsestään päihderiippuvaisen läheisenä. Tutkimuksessa esille nousseet päihderiippuvaisten läheisten kokemukset lisäävät ymmärrystä läheisten tilanteesta ja voivat tätä kautta auttaa myös ammattilaisia päihteidenkäyttäjien läheisten kohtaamisessa.

Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Itä-Suomen yliopisto, sosiaalityö, Pro gradu -tutkielma

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksessa etsittiin vastauksia kysymyksiin siitä, miten läheiset kuvaavat itseään päihderiippuvaisen läheisenä sekä, miten läheiset kuvaavat elämäntilannettaan ja sitä, kuinka toisen ihmisen päihderiippuvuus vaikuttaa siihen.

Tutkimus on luonteeltaan fenomenologis-hermeneuttinen, jossa keskeistä ovat ihmisten kokemukset ja niille antamat merkitykset. Tutkimuksen aineisto kerättiin A-klinikkasäätiön ylläpitämältä Päihdelinkki -internetsivustolta ja aineiston analyysissa käytettiin fenomenologista analyysitapaa sekä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.

Tutkimuksessa nousi esille kolme pääluokkaa, joihin päihderiippuvaisten läheisten kokemukset itsestään voitiin jakaa: Heikolla itsetunnolla varustettu ja ymmärtämätön läheinen, psyykkisesti sairas ja voimaton läheinen sekä henkisesti kasvanut ja vaikeuksista selviytynyt läheinen. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että läheisten kokemukset omasta elämäntilanteestaan voitiin niin ikään tiivistää myös kolmeen pääluokkaan: Epätyydyttävä ja sietämätön elämäntilanne, halu elämänmuutokseen sekä päihteiden hallitsema elämä.

Asia- /Avainsanat: Päihderiippuvuus, läheiset, kokemukset, fenomenologinen tutkimus

Julkaisun teema-alue: 
... mikä: 
Päihderiippuvaisten läheisten kokemukset
avaa linkki tästä

Research in the spirit of conviviality. Expanding the boundaries of participation

Julkaisun nimi: 
Research in the spirit of conviviality. Expanding the boundaries of participation
Tekijä: 
Hanninen, E.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Diaconal concepts of conviviality and child theology served as useful Christian concepts for the description of the secular project, whereas the concepts of original blessing and the sins may assist in depicting addiction from a complementary angle.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Diaconia University of Applied Sciences Degree Programme in Social Services Bachelor of Social Services (UAP) & Qualification for the office of diaconal work in the Church of Finland.

Lyhyt kuvaus: 

Purpose of the thesis report is to translate the research process carried through in a secular setting into a diaconal context and language. Thesis report discusses and draws together three different pieces of work from the context of Project OK. Purpose of the research conducted within Project OK was to evaluate a development project funded by the European Social Fund, from the service-user perspective. Evaluation was conducted by the method of co-research.

Diaconal concepts of conviviality and child theology described perfectly the secular Project OK. The thesis report informs that the convivial approach to research may be useful in developing health and social care services, in this example the service of opioid substitution treatment. Such a conclusion indicates more general further possibilities of structural deacon work.

Keywords: Secular, Conviviality, Participation, Methodology, Research Methods

Asia-/Avainsanat: sekulaari, maallinen, konvivialiteetti, osallisuus, metodologia, tutkimusmenetelmät

avaa linkki tästä

Sivut