Olet täälläEtusivu Yksinäisyys

Yksinäisyys

JAA SOMESSA

Järjestöt toimintakyvyn tukijoina poikkeusoloissa

Julkaisun nimi: 
Järjestöt toimintakyvyn tukijoina poikkeusoloissa
Tekijä: 
Helfer, A., Uusimäki, V. & Pitkänen, T.
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Ingressi: 

Helfer, A., Uusimäki, V. & Pitkänen, T. (2021). Järjestöt toimintakyvyn tukijoina poikkeusoloissa. Teoksessa Roine, M., & Sinisalo-Juha, E. (toim.) Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä. Toimintakyky kuntoon -ohjelma & Humanistinen korkeakoulu.

Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Teoksessa Roine, M., & Sinisalo-Juha, E. (toim.) Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä. Toimintakyky kuntoon -ohjelma & Humanistinen korkeakoulu, Helsinki.

Lyhyt kuvaus: 

Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä -teoksessa kuvataan järjestöissä tehtyä työtä Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmassa. Teoksessa tarkastellaan myös laajemmin järjestöjen roolia ihmisten arjessa ja sitä, millaisia mahdollisuuksia järjestöillä on ylipäätään saada yhteys ihmisiin ja löytää yksilöllisiä väyliä kohti ihmisen oman toimintakyvyn vahvistumista. Järjestöt toimintakyvyn tukijoina poikkeusoloissa -artikkeliin on koottu järjestöjen palveluihin kohdistuvia odotuksia poikkeustilan aikana. Vastaukset perustuvat A-klinikkasäätiön Arjen toimintakyky -hankkeen toukokuussa 2020 tekemän poikkeustilakyselyn ja kesällä toteutettujen 65 haastattelun tuloksiin. Kyselyllä kartoitettiin, miten koronapandemian aiheuttama poikkeustila vaikutti vastaajien eri elämän osa-alueisiin ja mitä toiveita heillä oli järjestöille keväällä 2020.

Avain- /asiasanat: poikkeustila, koronapandemia, järjestöt, PARADISE24fin, toimintakyky, yksinäisyys, verkkopalvelut

avaa linkki tästä

Muutokset järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäytössä koronapoikkeustilan aikana. Toukokuussa 2020 toteutetun verkkokyselyn tuloksia.

Julkaisun nimi: 
Muutokset järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäytössä koronapoikkeustilan aikana. Toukokuussa 2020 toteutetun verkkokyselyn tuloksia.
Tekijä: 
Jurvansuu, S., Helfer, A., Tourunen, J. & Pitkänen, T.
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Ingressi: 

Koronapoikkeustila vaikutti järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäyttöön eri tavoin. Valtaosalla vastaajista käyttö pysyi ennallaan tai väheni. Yksinäisyyden kokemukset, mielenterveyden ongelmat, alhainen mielen hyvinvointi, alkoholin riskikäyttö sekä työn ja toimeentulon epävarmuus olivat yhteydessä koettuun alkoholinkäytön lisääntymiseen. Riittävät mielenterveys- ja päihdepalvelut tukivat päihteidenkäytön hallintaa
poikkeustilan aikana.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Jurvansuu, S., Helfer, A., Tourunen, J. & Pitkänen, T. (2020). Muutokset järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäytössä koronapoikkeustilan aikana. Toukokuussa 2020 toteutetun verkkokyselyn tuloksia. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2020: 1-13.

Lyhyt kuvaus: 

Verkkokyselyllä tavoitetuista päihteitä käyttävistä ihmisistä valtaosa kertoi päihteidenkäyttönsä pysyneen samana tai vähentyneen koronakevään 2020 aikana. Katsauksessa selviää, että päihteidenkäytön vähenemisen taustalla oli kokemuksia elämän rauhoittumisesta sekä sosiaalisten suhteiden ja arjen hallinnan parantumisesta. Päihteidenkäytön lisääntymisellä oli yhteyksiä yksinäisyyden kokemuksiin, mielenterveyden ongelmiin, alhaiseen mielen hyvinvointiin ja alkoholin riskikäyttöön. Aiempaa enemmän päihteitä käyttäneet vastaajat kertoivat tuen saannin huonontumisesta matalan kynnyksen palvelujen ja vertaisryhmien sulkeuduttua.

Avain-/ asiasanat: poikkeustila, koronapandemia, yksinäisyys, päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelmat, alhainen mielen hyvinvointi, alkoholin riskikäyttö , toimeentulon epävarmuus, toimintakyky, PARADISE24fin

Julkaisun teema-alue: 
avaa linkki tästä

Poikkeustila on lisännyt huolia ja yksinäisyyttä.

Julkaisun nimi: 
Poikkeustila on lisännyt huolia ja yksinäisyyttä.
Tekijä: 
Pitkänen, T., Helfer, A., Laine, R. & Uusimäki, V.
Julkaisumuoto: 
Ammatilliset lehdet
Ingressi: 

Koronan aiheuttaman poikkeustilan aikana huolestuneisuus lisääntyi erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmien kuormittamilla henkilöillä.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Pitkänen, T., Helfer, A., Laine, R. & Uusimäki, V. (2020). Poikkeustila on lisännyt huolia ja yksinäisyyttä. Tiimi 4/2020, s.26-27.

Lyhyt kuvaus: 

Kokemuksia poikkeustilan vaikutuksista selvitettiin toukokuussa 2020 Arjen toimintakyky ja MIPA 2.0 -verkoston organisoimassa verkkokyselyssä. Joka neljäs vastaaja oli merkinnyt, että hänellä oli arkea kuormittava mielenterveys- tai päihdeongelma. Huolten ja ahdistuneisuuden lisääntyminen tuli hieman useammin esille niiden henkilöiden vastauksista, joilla oli vaikeaa jo ennen poikkeustilaa. Myös rajoitusten lieventäminen oli aiheuttanut heille enemmän pelkoa, ahdistusta ja huolta.

Asia-/ Avainsanat: poikkeustila, koronapandemia, yksinäisyys, mielenterveys, huoli, järjestöt, toimintakyky, PARADISE24fin, Tiimi-lehti

avaa linkki tästä

”Kaikessa yksinkertaisuudessaan, onhan toi vetäminen ihan tosi yksinäistä ja tyhjää hommaa" : Naisten kokemuksia yksinäisyydestä ja päihteiden käytöstä

Julkaisun nimi: 
”Kaikessa yksinkertaisuudessaan, onhan toi vetäminen ihan tosi yksinäistä ja tyhjää hommaa" : Naisten kokemuksia yksinäisyydestä ja päihteiden käytöstä
Tekijä: 
Aspelin, E. & Koivisto, M.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Naisten kokemalla yksinäisyydellä ja päihteiden käytöllä on yhteys. 

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi

Lyhyt kuvaus: 

Usein päihteiden käyttäjien sosiaalinen verkosto on kaventunut. Läheiset ovat saattaneet katkaista välit, tai päihteiden käyttäjä ei enää halua pitää yhteyttä läheisiinsä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko päihteiden käytöllä ja yksinäisyydellä yhteys päihteitä käyttävien naisten elämässä. Aiempaa tutkimusta päihteitä käyttävien naisten yksinäisyydestä on niukasti.

Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina viidelle naiselle. Haastateltavia yhdisti naissukupuolen lisäksi päihteiden käyttö. Osa haastateltavista käytti edelleen päihteitä ja osa oli jo lopettanut päihteiden käytön. Tutkimuskysymykset oli jaettu kolmeen teemaan: yksinäisyys, päihteiden käytön ja yksinäisyyden yhteys sekä yksinäisyyden vähentäminen. Haastateltavia yhdisti naissukupuolen lisäksi päihteiden käyttö. 

Tutkimuksen mukaan naisten yksinäisyydellä ja päihteiden käytöllä oli yhteys. Kaikki haastateltavista naisista olivat kokeneet yksinäisyyttä jossakin kohtaa elämäänsä. Yksinäisyyttä oli vähentänyt työ, kuntouttava työtoiminta, harrastukset ja päihteettömien ihmisten kanssa ajan viettäminen. Aiheesta tarvittaisiin lisää tutkimusta, jotta ongelman laajuudesta voitaisiin tehdä johtopäätöksiä.

avaa linkki tästä