Olet täälläEtusivu Päihteet

Päihteet

JAA SOMESSA

”Olen parempi isä omille lapsille kuin oma isä oli minulle" Verkkoryhmästä vertaistukea isyyteen

Julkaisun nimi: 
”Olen parempi isä omille lapsille kuin oma isä oli minulle" Verkkoryhmästä vertaistukea isyyteen
Tekijä: 
Ovaskainen, K.
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Ingressi: 

Isien kokemuksen mukaan verkkoryhmässä saatu vertaistuki auttaa omien lapsuuden kokemuksien, oman päihdekäytön sekä isyyden kokemusten käsittelyssä. Vertaisuuden kokemus pohjautuu yhteiseen haastavaan kokemuspohjaan ja sen jakamiseen muiden samankaltaista kokeneiden kanssa. Verkossa tapahtuvan vertaisryhmän etuna on matalampi kynnys osallistua, varsinkin kun kyseessä on hyvin sensitiivinen aihe. Anonyymiin osallistumiseen voi kuitenkin liittyä myös haasteita, muun muassa ryhmäytymisprosessi voi olla vaikeampaa.

Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos, Pro gradu -tutkielma

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksessa selvitettiin, miten lapsuuden perheessä vanhempien haitallista päihteiden käyttöä kokeneet ja oman päihteiden käyttönsä ongelmalliseksi tunnistaneet isät kokevat hyötyvänsä verkossa annetusta ammatillisesti ohjatusta vertaistuesta.

Tutkimusaineisto kerättiin käyttäen Lasinen lapsuus- ryhmän ryhmäläisille toteutettua verkkokyselyä. Tutkimus on laadullinen tutkimus ja siinä hyödynnettiin fenomenologista näkökulmaa, jossa tutkimuksen kohteena on isien kokemukset ja isien vertaisryhmä. Koska kyseessä on uudenlaisen ryhmämallin kokeilu, tutkimuksessa on myös kehittämisen näkökulma.

Tutkimusaineiston analysoinnissa hyödynnettiin teemoittelua ja sisällönanalyysia, jonka kautta pyrittiin löytämään niitä merkityksiä, joita isät ovat yksilöinä luoneet ja merkitysmaailmoja, joita he ryhmänsä jäsenenä ovat ryhmälle antaneet. Tutkimuksen tuloksista käy muun muassa ilmi, että vertaisryhmän koettiin toimivan henkisenä tukena, arvostustukena sekä informaatiotukena. Isät kokivat vanhemmuuden ja päihdekäytön hallinnan vahvistuneen vertaistuen avulla.

Avain- /asiasanat: isyys, lasinen lapsuus, ylisukupolvisuus, päihteet, vertaistuki, vertaisryhmä, sosiaalinen tuki

Julkaisun teema-alue: 
... mikä: 
Isyys lasinen lapsuus ylisukupolvisuus päihteet vertaistuki vertaisryhmä sosiaalinen tuki

Rikosseuraamusten yhteys päihdehoidon asiakkaiden kuolleisuuteen ja kuolinsyihin

Julkaisun nimi: 
Rikosseuraamusten yhteys päihdehoidon asiakkaiden kuolleisuuteen ja kuolinsyihin
Tekijä: 
Laine, R.
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Ingressi: 

Rikosseuraamus kasvattaa kuolemanriskiä sekä rikosseuraamusten aikana että välittömästi vapautumisen jälkeen. Kuolemanriski liittyi huumeita käyttävillä vapautumisen jälkeen kasvaneeseen yliannostusriskiin. Itse rikosseuraamusaikana kasvanut kuolleisuus havaittiin liittyvän mm. luonnollisiin kuolinsyihin sekä itsemurhiin.

Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Pro gradu -tutkielma

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksessa selvitettiin rikosseuraamusten yhteyttä päihdehoidon asiakkaiden kuolleisuuteen ja kuolinsyihin Suomessa. Aineistona käytettiin Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuvaa seurantatutkimusta päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden elämänkulusta (RIPE, n = 10 887). Potilaat olivat olleet A-klinikkasäätiön asiakkaita vuosina 1990-2009.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko asiakkaiden kuolleisuus seuraamuksien aikana ja niiden jälkeen suurempaa kuin ennen niitä, sekä kohoaako kuolemanriski seuraamusten päättymisen yhteydessä. Lisäksi tutkittiin, onko rikosseuraamusasiakkailla erilaiset kuolinsyyt kuin muilla asiakkailla ja minkälainen ajallinen yhteys seuraamuksilla on eri kuolinsyihin.

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että rikosseuraamuksilla on sekä välittömiä että pitkän ajan kuluessa ilmeneviä vaikutuksia rikosseuraamusasiakkaiden kuolleisuuteen ja kuolemansyihin. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää korkeassa kuolemanvaarassa olevien vankien tunnistamisessa ja näin kohdistaa heille tarvittavat jälkihoidon resurssit kuolemanriskin madaltamiseksi, erityisesti huumekuolemien osalta.

Avain-/asiasanat: kuolleisuus, päihteet, alkoholi, huumeet, kuolinsyyt, vankilat

Julkaisun teema-alue: 
... mikä: 
kuolleisuus
avaa linkki tästä

K-klinikan asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan välinen kohtaaminen päivystyshoidossa

Julkaisun nimi: 
K-klinikan asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan välinen kohtaaminen päivystyshoidossa
Tekijä: 
Riipi, J.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää vaikeassa elämäntilanteessa olevan asiakasryhmän kohtaamisen parantamiseen ja ihmislähtöisen hoitotyön toteutumisen kehittämiseen. 

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Lapin ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK)

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä korvaushoidon asiakkaiden kokemuksia hoitajan ja asiakkaan välisistä kohtaamistilanteista akuuttihoidon tilanteissa. Tutkimuskysymyksinä tarkasteltiin, millaisia kokemuksia korvaushoidon asiakkailla on ollut kohtaamisesta hoitajan kanssa päivystyksessä, millaisena korvaushoitoklinikan asiakkaat tuntevat asemansa yhteispäivystyksessä ja miten hoitajan tulisi kohdata korvaushoitoa saava potilas. Tutkimus toteutettiin laadullisena teemahaastatteluna. Tutkimuksessa haastateltiin viittä korvaushoidon asiakasta.

Opinnäytetyön haastatteluista selvisi, että suurin osa haastateltavista olivat kokeneet heidän tarpeidensa ja toiveidensa jäävän huomioimatta yhteispäivystyksessä. Luottamus henkilökunnan ammattitaitoon näyttäytyi haastatteluissa hyvänä. Haastateltavat pitivät hoitajien hoidollista osaamista hyvänä, yhteispäivystystä turvallisena paikkana ja apua olevan saatavilla, jos terveydentila huononee. Haastateltavilta nousseet kehitysehdotukset akuuttiterveydenhuollolle liittyivät yksityisyyden suojaan, ennakkoluulottomaan kohtaamiseen, hoitajien asenteiden parantamiseen ja korvaushoidon tietouden lisäämiseen.

Asia-/Avainsanat: korvaushoito, kohtaaminen, päivystys, huumeet, päihteet, sairaanhoitaja, asenteet, terveydenhuolto

avaa linkki tästä

”Kaikessa yksinkertaisuudessaan, onhan toi vetäminen ihan tosi yksinäistä ja tyhjää hommaa" : Naisten kokemuksia yksinäisyydestä ja päihteiden käytöstä

Julkaisun nimi: 
”Kaikessa yksinkertaisuudessaan, onhan toi vetäminen ihan tosi yksinäistä ja tyhjää hommaa" : Naisten kokemuksia yksinäisyydestä ja päihteiden käytöstä
Tekijä: 
Aspelin, E. & Koivisto, M.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Naisten kokemalla yksinäisyydellä ja päihteiden käytöllä on yhteys. 

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi

Lyhyt kuvaus: 

Usein päihteiden käyttäjien sosiaalinen verkosto on kaventunut. Läheiset ovat saattaneet katkaista välit, tai päihteiden käyttäjä ei enää halua pitää yhteyttä läheisiinsä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko päihteiden käytöllä ja yksinäisyydellä yhteys päihteitä käyttävien naisten elämässä. Aiempaa tutkimusta päihteitä käyttävien naisten yksinäisyydestä on niukasti.

Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina viidelle naiselle. Haastateltavia yhdisti naissukupuolen lisäksi päihteiden käyttö. Osa haastateltavista käytti edelleen päihteitä ja osa oli jo lopettanut päihteiden käytön. Tutkimuskysymykset oli jaettu kolmeen teemaan: yksinäisyys, päihteiden käytön ja yksinäisyyden yhteys sekä yksinäisyyden vähentäminen. Haastateltavia yhdisti naissukupuolen lisäksi päihteiden käyttö. 

Tutkimuksen mukaan naisten yksinäisyydellä ja päihteiden käytöllä oli yhteys. Kaikki haastateltavista naisista olivat kokeneet yksinäisyyttä jossakin kohtaa elämäänsä. Yksinäisyyttä oli vähentänyt työ, kuntouttava työtoiminta, harrastukset ja päihteettömien ihmisten kanssa ajan viettäminen. Aiheesta tarvittaisiin lisää tutkimusta, jotta ongelman laajuudesta voitaisiin tehdä johtopäätöksiä.

avaa linkki tästä