Olet täälläEtusivu Lasinen lapsuus

Lasinen lapsuus

JAA SOMESSA

”Olen parempi isä omille lapsille kuin oma isä oli minulle" Verkkoryhmästä vertaistukea isyyteen

Julkaisun nimi: 
”Olen parempi isä omille lapsille kuin oma isä oli minulle" Verkkoryhmästä vertaistukea isyyteen
Tekijä: 
Ovaskainen, K.
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Ingressi: 

Isien kokemuksen mukaan verkkoryhmässä saatu vertaistuki auttaa omien lapsuuden kokemuksien, oman päihdekäytön sekä isyyden kokemusten käsittelyssä. Vertaisuuden kokemus pohjautuu yhteiseen haastavaan kokemuspohjaan ja sen jakamiseen muiden samankaltaista kokeneiden kanssa. Verkossa tapahtuvan vertaisryhmän etuna on matalampi kynnys osallistua, varsinkin kun kyseessä on hyvin sensitiivinen aihe. Anonyymiin osallistumiseen voi kuitenkin liittyä myös haasteita, muun muassa ryhmäytymisprosessi voi olla vaikeampaa.

Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos, Pro gradu -tutkielma

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksessa selvitettiin, miten lapsuuden perheessä vanhempien haitallista päihteiden käyttöä kokeneet ja oman päihteiden käyttönsä ongelmalliseksi tunnistaneet isät kokevat hyötyvänsä verkossa annetusta ammatillisesti ohjatusta vertaistuesta.

Tutkimusaineisto kerättiin käyttäen Lasinen lapsuus- ryhmän ryhmäläisille toteutettua verkkokyselyä. Tutkimus on laadullinen tutkimus ja siinä hyödynnettiin fenomenologista näkökulmaa, jossa tutkimuksen kohteena on isien kokemukset ja isien vertaisryhmä. Koska kyseessä on uudenlaisen ryhmämallin kokeilu, tutkimuksessa on myös kehittämisen näkökulma.

Tutkimusaineiston analysoinnissa hyödynnettiin teemoittelua ja sisällönanalyysia, jonka kautta pyrittiin löytämään niitä merkityksiä, joita isät ovat yksilöinä luoneet ja merkitysmaailmoja, joita he ryhmänsä jäsenenä ovat ryhmälle antaneet. Tutkimuksen tuloksista käy muun muassa ilmi, että vertaisryhmän koettiin toimivan henkisenä tukena, arvostustukena sekä informaatiotukena. Isät kokivat vanhemmuuden ja päihdekäytön hallinnan vahvistuneen vertaistuen avulla.

Avain- /asiasanat: isyys, lasinen lapsuus, ylisukupolvisuus, päihteet, vertaistuki, vertaisryhmä, sosiaalinen tuki

Julkaisun teema-alue: 
... mikä: 
Isyys lasinen lapsuus ylisukupolvisuus päihteet vertaistuki vertaisryhmä sosiaalinen tuki

Lasten kokemuksia läheisten päihteiden käytöstä : Näkökulmana päihdeasennekysely & lasinen lapsuus

Julkaisun nimi: 
Lasten kokemuksia läheisten päihteiden käytöstä : Näkökulmana päihdeasennekysely & lasinen lapsuus
Tekijä: 
Dadi, A. & Karjalainen, P.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Päihdeasennekyselyn tuloksista ilmeni, että alaikäiset vastaajat olivat kokeneet haittoja täysi-ikäisiä vähemmän ja saaneet apua täysi-ikäisiä enemmän. Vaikuttaa siltä, että lapset hakevat nykyisin aiempaa herkemmin itse apua läheisten päihteiden käytöstä aiheutuneisiin haittoihin.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Sosionomi (AMK), 2020

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Hämeenlinnan A-klinikan Ehkäisevän päihdetyön kanssa. Tarkastelemme lasten kokemuksia 2019 toteutetun päihdeasennekyselyn vastausten pohjalta. Päihdeasennekyselyyn vastasi 960 henkilöä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli laadullista analyysiä käyttäen kuvailla lasten näkökulmasta läheisten päihteiden käytöstä syntyneitä seurauksia.

Opinnäytetyössä kuvaillaan, minkälaisia haittoja lapset ovat kokeneet sekä minkälaisen avun lapset kokevat tarpeellisena. Tavoitteena oli tuoda lasten äänet esille päihdeasennekyselyn vastausten perusteella ja tuottaa lisäinformaatiota tutkimustuloksillamme A-klinikan ehkäisevälle päihdetyölle.

Päihdeasennekyselyn vastausten perusteella lasten kokemat haitat läheisten päihteiden käytöstä jaoteltiin fyysisiin, emotionaalisiin sekä läheisiin ja ympäristöön liittyviin haittoihin. Tutkimusaineiston perusteella tavallisimpia lasten kokemia fyysisiä haittoja ovat riitely sekä väkivallan näkeminen ja kokeminen. Emotionaaliset haitat ilmenivät ahdistuksena, pelkoina sekä häpeänä päihteitä käyttäviä läheisiä kohtaan. Läheisiin ja ympäristöön liittyvistä haitoista kodin rahavaikeudet oli yleisin koettu haitta.

Julkaisun teema-alue: 
avaa linkki tästä