Olet täälläEtusivu Marja-Liisa Ollikainen: Kotona tapahtuva katkaisuhoito on inhimillistä, mutta myös kustannustehokasta

Marja-Liisa Ollikainen: Kotona tapahtuva katkaisuhoito on inhimillistä, mutta myös kustannustehokasta

Henkilö seisoo ulko-ovella, jonka ovimatossa lukee "Home".

Kotikonsti palveluna on asiakkaan kotona tapahtuvaa tuettua päihdekierteen katkaisuhoitoa. Toiminta on inhimillistä, asiakaslähtöistä, yksilöllistä ja turvallista. Lisäksi se on nopea hoitomuoto päihdeongelmiin. 

Kotikonsti-palvelu oli yksi painopistealue neljävuotisessa (2016 – 2020) ESR-rahoitteisessa hankkeessa; Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat- varhainen välittäminen ja osallisuus ja asumisen tuki, jossa Jyväskylä oli mukana.

Palvelun tavoitteena on tukea ja motivoida asiakkaita päihteiden käytön muutoksessa sekä toimintakyvyn, arjen sujuvuuden ja hyvinvoinnin lisääntymisessä. Kotiin annettava katkaisuhoito on laitoskatkaisuhoitoa edullisempaa, sekä mahdollistaa päihteettömän elämäntavan myös varsinaisen laitosjakson jälkeen. 

Monesti koti on hoidon toteuttamiselle paras mahdollinen paikka, mikäli asiakkaan tilanne ei vaadi jatkuvaa lääketieteellistä hoitoa tai seurantaa.

Kotikonsti-palvelu sisältää alkukartoituksen, motivointia ja jälkikuntoutusta

Kotikonstin ensimmäisellä käynnillä asiakkaan luona kerrotaan palvelun sisällöstä, kartoitetaan kokonaistilanne sekä arvioidaan palvelun sopivuutta asiakkaalle. Käynneillä pyritään selvittämään tämänhetkinen päihteiden käyttö ja päihdetausta, asiakkaan terveydentila, vieroitusoireet sekä sosiaalinen tilanne.

Seuraavalla niin sanotulla motivointikäynnillä, täytetään asiakkaan kanssa AUDIT-kysely, joka toimii keskustelun ohjaajana sekä aloitetaan päihdepäiväkirjan pitäminen. Ikäihmisten kanssa käytetään alkoholimittaria, joka on tarkoitettu yli 65-vuotiaille. Käytössä on myös alkoholin suurkulutuksen riski-kortteja, jotka voivat auttaa asiakasta ymmärtämään omaa terveydentilaansa sekä päihteiden käytöstä syntyviä haittoja.

Kokonaisuudessaan ensimmäinen viikko sisältää asiakkaan motivointia päihteettömyyteen sekä luottamuksen rakentamista. Kokonaistilanteen kartoituksen pohjalta asiakkaalle laaditaan osallistava hoito- ja kuntoutussuunnitelma.

Kotikonsti-palveluun kuuluu myös jälkikuntoutus, jossa asiakkaalle annetaan riittävä tuki päihteiden käytön vähentämiseen tai päihteettömyyteen. Asiakkaalle voidaan yksilöllisesti räätälöidä esimerkiksi tarpeen mukaiset avopalvelut, vertaistukea, harrastuksia sekä mielekästä tekemistä päihteiden käytön tilalle.

Jälkikuntoutuksessa korostuu yhteistyö eri toimijoiden kanssa, esimerkiksi AA:n, sekä saattaen vaihtaen periaate. Asiakkaalle voidaan tarjota vielä tukikäyntejä muihin avopalveluihin kiinnittyessä tai intervallihoitoa retkahdusten ehkäisemiseksi.

Kotikonsti palvelun alussa hyödynnettiin kokemusasiantuntijaa, joka oli mukana kotikäynneillä. Kokemusasiantuntija toi esille omaa tarinaansa sekä selviytymiskeinoja motivoiden ja antaen vertaistukea kuntoutujille.

Kustannustehokasta hoitoa ja väylä kevyempiin palveluihin 

Kotikonstista tehtiin vaikuttavuuden arviointia, jossa selvitettiin, onko Kotikonstista ollut apua asiakkaiden toistuvien terveyspalvelujen käyttöön  sekä onko asiakas päässyt tarkoituksenmukaisempien palveluiden piiriin ja vähenikö terveyspalveluiden käyttö vai alkoivatko usein toistuvat käynnit uudelleen. Lisäksi selvitettiin, mitä asiakkaiden elämään kuului Kotikonstin jälkeen. Tutkimukseen osallistui 13 asiakasta. 

Yksi merkittävä tulos oli, että palveluiden käytöstä johtuneet kustannukset vähenivät noin 75 000 € kuuden kuukauden tarkastelun aikana. Kotikonstin työntekijän palkkakustannukset huomioiden kustannussäästö oli n. 65 000 € ja vuositasolla noin 130 000 € (keskimäärin 10 000 €/henkilö).

Kaikki 13 tutkimukseen osallistunutta tulivat ohjatuiksi tarkoituksenmukaisempiin ja samalla kevyempiin palveluihin kuten päihde- ja depressiohoitajan säännöllisille vastaanototoille, kotihoidon tuottamiin palveluihn sekä psykiatrian tuottamiin palveluihin. 

Neljä henkilöä oli kertomansa mukaan edelleen täysin päihteettömiä, kolme kertoi päihteiden käytön lisääntyneen huomattavasti Kotikonstin päätyttyä, muut kertoivat päihteiden käytön vähentyneen tai pysyneen samana.

Toimintaa toteutetaan asiakkaan kokonaiselämäntilanne huomioiden

Kotikonsti-palvelu soveltuu asiakkaille, joilla on esimerkiksi liikkumisvaikeuksia, kotielämiä, mielenterveysongelmia, taloudellisia vaikeuksia lähteä palvelujen piiriin, esimerkiksi päihdehoitajan vastaanotolle. Myös moni kieltäytyy lähtemästä laitokseen katkolle, joskus syynä voi olla pelko kasvojen menettämisestä. 

Kotikonsti-palvelussa otetaan myös huomioon päihteiden käytön lisäksi elämänhallinta, mieliala ja elämäntapa sekä asuminen. Lisäksi huomioidaan myös päihteiden käyttäjän läheiset.

Palvelu soveltuu erittäin hyvin ikääntyneille, sillä he ovat se ryhmä, joka helposti jää erilaisten palvelujen ulkopuolelle. Erään asiakkaan kommentti oli, että kun ongelma on kotona tullut, niin se pitää myös kotona hoitaa.  

Kotona toteutettavassa palvelussa on hyvä tukea myös asiakkaan kodin ulkopuolisten sosiaalisten kontaktien muodostumista. Järjestimme yhdessä seurakunnan kanssa Kotikonsti-asiakkaille kolme kertaa vuodessa virkistyspäivän. Asiakkaat saivat virkistyspäivässä mielekästä tekemistä ja vertaistukea. Virkistyspäivät olivat erittäin suosittuja ja odotettuja päiviä.

Vuonna 2022 alussa Jyväskylän kaupungin hoitotiimi aloitti Kotikonstipalvelun kotihoidon asiakkaille. Kaupunki järjestää yhteistyössä seurakunnan kanssa Kotikonstin asiakkaille myös ryhmätoimintaa, mielekästä tekemistä ja vertaistoimintaa. Neuvotteluja on nyt käyty Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman kanssa siitä, miten Kotikonsti-palvelu viedään ja toteutetaan hyvinvointialueella.

Kirjoittaja:
Marja-Liisa Ollikainen
Kehittäjäasiantuntija, ASSI asunto ensin -hanke 2020-2022, STM
Jyväskylän kaupunki, aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut

Lisätietoa: Kotikonstin vaikuttavuustutkimusraportti

Tutustu myös Tietopuussa

Tutkimustiivistelmä: Koti katkaisuhoidon tilana

Ajankohtaisartikkeli: Ikääntyneiden päihdepalveluille lisääntyvää tarvetta

Opinnäytetyö: Alkoholidementian aiheuttama aggressiivisuus arjen tilanteissa : työntekijöiden kokemuksia palveluasumisessa

Blogiarkisto » 

 

 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan