Arjen toimintakyky logo
Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita Päättyneet hankkeet Arjen toimintakyky Tietoa hankkeesta

Tietoa hankkeesta

Ihmisen kokonaistilanne ja toimintakyky on tärkeä ottaa huomioon sairauksien ja elämän vastoinkäymisten yhteydessä. Monesti oireisiin keskittyminen johtaa kuitenkin siihen, että ihmisen toimintakykyä ei selvitetä tai seurata. Toimintakyvyllä tarkoitetaan yleisesti ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista siinä ympäristössä, jossa hän elää. 

Hankkeen lähtökohta

Monien sairauksien ja elämässä eteen tulevien vastoinkäymisten yhteydessä tarjottavat palvelut keskittyvät oireiden hoitoon ja kokonaisvaltainen toimintakyvyn arvioiminen jää satunnaiseksi. Kun toimintakyky on heikentynyt, ihminen on vaarassa jäädä tarvitsemiensa palveluiden ja sosiaalisen tuen ulkopuolelle. Eri alojen järjestöissä pyritään vaikuttamaan ihmisten hyvinvointiin ja toimintakykyyn, mutta tehtyä työtä on vaikea saada näkyväksi tai vaikutuksia seurata. Toimintakyvyn arvioimista ja seuraamista varten ei ole ollut käytössä helppokäyttöistä työvälinettä.

A-klinikkasäätiön tutkimusryhmä osallistui vuosina 2010-2013 EU-hankkeeseen, jonka lopputuloksena kehitettiin tutkimukseen pohjautuva helppokäyttöinen Paradise24-kysely toimintakyvyn kartoittamista ja muutosten seuraamista varten. Kyselyn suomalainen hieman hoitotyötä varten laajennettu versio on Paradise24fin. Hankkeen tulosten perusteella toimintakykyyn voidaan vaikuttaa, mutta toimintakyvystä ja siihen liittyvistä tekijöistä tarvitaan lisätietoa. Tämä edellyttää konkreettisia yhteisiä työkaluja sekä järjestelmällistä kartoittamista ja seurantaa. Tutustu Päihdelinkin sivuilla Paradise24fin-kyselyyn ja siitä annettaavaan palautteeseen.

Tutkimusten perusteella järjestöillä on runsaasti tarvetta toimintakykyä koskevalle tiedolle ja työkaluille, jonka lisäksi tarvitaan tukea tiedon käsittelyyn ja seurantaan. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) hyvinvointikyselyn osana toteutettiin järjestöjen tavoittamille kansalaisille Paradise24fin-kysely talvella 2015-2016. Toimintakyvyn ongelmat olivat kartoituksen perusteella erittäin voimakkaasti yhteydessä mm. yksinäisyyteen, huono-osaisuuteen ja yhdenvertaisuuden puutteen kokemukseen. Hyvinvointikyselyn tulosten (pdf) perusteella seurantatiedon kokoaminen ja hyödyntäminen järjestökentällä olisi erittäin tarpeellista.

Seurantatietoa voidaan hyödyntää järjestötoiminnassa mm. oman toiminnan kehittämisessä, vuosikertomuksissa ja raporteissa, päätöksenteon tukena, järjestötoiminnan näkyvyyden lisäämisessä, viestinnässä sekä vaikutusten osoittamisessa.

Esittelyvideo arjen toimintakyky -hankkeesta

Hankkeen tavoitteet

  1. lisätä tutkimuksen ja koulutuksen avulla tietoa toimintakykyyn liittyvistä tekijöistä ja toimintakyvyn arvioimisen merkityksestä. Näin toimintakykyyn liittyvät tekijät voidaan paremmin ottaa huomioon järjestö- ja palvelutoimintojen suuntaamisessa ja sisältöjen kehittämisessä
  2. tarjota järjestöille laajennettu versio Paradise24fin-kyselystä, jossa on mukana elämäntilanteen ja elämäntapojen kartoitus. Tämä on konkreettinen työväline järjestöjen toimintaan ja palveluihin osallistuvien ihmisten toimintakyvyn arvioimiseen ja muutosten seurantaan. Lisäksi järjestöille tarjotaan ohjausta työvälineen käyttöön
  3. tuottaa tutkimustietoa ja -julkaisuja järjestöjen toiminnan toimintakykyvaikutuksista sekä tukea järjestöjä tiedon soveltamisessa oman toimintansa arviointiin, raportointiin ja kehittämiseen
  4. lisätä yleisellä tasolla tietoisuutta ja ymmärrystä ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn huomioon ottamisesta mm. sairauksien sekä sosiaalisten ja taloudellisten vaikeuksien yhteydessä

Arjen toimintakyky -hanke oli osa Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaa, jonka kohderyhmää olivat työikäiset suomalaiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä sairauden, vamman, osattomuuden, huono-osaisuuden, vaikeiden elämänkokemusten, sosiaalisten ongelmien tai epäterveellisten elämäntapojen takia. Avustusohjelman tavoitteena oli kohderyhmään kuuluvien aktiivinen toimijuus.

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: