Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Arjen toimintakyky Paradise24fin-kysely

Paradise24fin-kysely

Arjen toimiintakyky hankkeessa valmistetaan kunkin yhteistyöjärjestön kanssa kysely, jonka avulla voidaan seurata henkilön tilannetta ja toimintoihin osallistumista. Olemme valmistaneet esimerkkikyselyn, jota voi käyttää pohjana uusien kyselyiden suunnittelussa. Toimintakyvyn kartoittamiseen käytämme tutkimuksen perustuvaa kysymyssarjaa nimeltä Paradse24fin.

Paradise24fin kysymysten avulla voidaan kartoittaa henkilön psykososiaalista toimintakykyä. Toimintakyky koostuu pienistä asioista kuten vireystilasta, keskittymiskyvystä ja arkisesta selviytymisestä.Kyselyyn on valittu 24 yleisesti esiintyvää vaikeutta kirjallisuuden sekä asiantuntija- ja tutkimushaastattelujen perusteella. Kyselyn kokonaiskeskiarvo kertoo yleisestä tilanteesta, mutta lisäksi jokaisella osiolla oma arvonsa. Toimintakykyyn liittyvien vaikeuksien tiedostaminen ja niistä keskusteleminen on askel kohti muutosta.

Kyselyn avulla saa nopeasti kokonaiskuvan toimintakykyä haittaavien ongelmien määrästä, vaikeusasteesta ja sisällöstä. Sitä voi käyttää kerta-arviona tai kokonaistilanteen seurannassa pidemmällä aikavälillä. Kyselyn voi täyttää joko itsenäisesti tai haastattelemalla vastaajaa. 

Kysymyksissä selvitetään kiertelemättä henkilön kokemusta tilanteestaan erilaisten arjen toimintojen kohdalla. Kuhunkin kysymykseen valitaan sopivin seuraavista vastausvaihtoehdoista: 0 = ei lainkaan vaikeuksia, 1 = lieviä vaikeuksia, 2 = keskinkertaisia vaikeuksia, 3 = suuria vaikeuksia tai 4 = erittäin suuria vaikeuksia/ei selviydy 

Hoitotyötä ja ryhmien tavoitteiden asettamista varten kyselyyn on lisätty sarake, johon vastaaja voi merkitä ne kysymykset, joiden kohdalla hän toivoo eniten muutosta (0-5 tärkeintä). Lisäksi kyselyn loppuun on mahdollista kirjoittaa omin sanoin vaikeudet, joihin vastaushetkellä eniten toivoo muutosta.

Kyselyn täyttämisen jälkeen tuloksia voi tarkastella vastausvaihtoehtojen käytön osalta esimerkiksi minkä ja monenko asian kohdalla on koettu erittäin suuria vaikeuksia tai ei lainkaan vaikeuksia. Tulokset ovat tulkittavissa asteikolla 0-4 kysymyskohtaisesti sekä teema-alueiden että kokonaisuuden keskiarvojen avulla.

Kysely on kehitetty EU-rahalla, joten se on vapaasti käytettävissä ja löytyy seuraavasta linkistä:

Paradise24fin-kysely (tulostettava versio) ja kyselyn käyttö- ja tulkintaohjeet

Paradise24fin-kyselyä voi käyttää verkossa Päihdelinkin sivuilla oman tilanteen arviointiin ja seurantaan tai testiin tutustumiseen. Verkkokyselyn täyttämisen jälkeen vastaaja saa nähtäväkseen pisteensä ja palautteen vastauksista. Lähiaikoina verkkoversiota tullaan kehittämään niin, että Päihdelinkkiin kirjautuvat käyttäjät voivat seurata omassa toimintakyvyssään tapahtuvia muutoksia sähköisesti.

Paradise24fin-lomake (verkkoversio)

Paradise24fin-kysely perustuu tutkimukseen (evidence based). Kyselyn pohjaksi tehty tutkimustyö on kuvattu tarkasti KELAn julkaisusarjassa ilmestyneessä vertaisarvioidussa raportissa.

PARADISE24-kyselyn tutkimusperusta (Tutkimusjulkaisu 2016)

Lisätietoa on koottu englanninkielisille sivuille www.a-klinikka.fi/paradise24fin 


 

PARADISE-hanke

A-klinikkasäätiön tutkimusryhmä osallistui yhdessä yhdeksän muun eurooppalaisen instituutin kanssa EU:n Psychosocial Factors Relevant to Brain Disorders in Europe eli PARADISE-hankkeeseen, jonka lopputuloksena kysely toimintakyvyn kartoittamiseen ja muutosten seuraamiseen kehitettiin. Hankkeen lähtökohtana oli oletus samojen toimintakykyä haittaavien vaikeuksien yleisyydestä dementian, depression, epilepsian, migreenin, MS-taudin, Parkinsonin taudin, skitsofrenian, aivoverenkiertohäiriön ja päihderiippuvuuden yhteydessä. Oletus eri häiriöiden yhteisistä psykososiaalisista vaikeuksista osoittautui oikeaksi. 

Keskeisenä työkaluna PARADISE-hankkeessa käytettiin kansainvälistä toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden ICF-luokitusta tutkittaessa eri häiriöryhmille yhteisiä toimintarajoitteita ja siihen liittyviä ympäristö- ja yksilötekijöitä. Yhteisten psykososiaalisten vaikeuksien tunnistamisen ja esille nostamisen ajateltiin voivan vaikuttaa palvelujen tarjonnan järjestämiseen ja näin parantavan eri aivotoiminnan häiriöistä kärsivien hoitoa ja elämänlaatua. PARADISE-hankkeesta on ilmestynyt useita suomen- ja englanninkielisiä julkaisuja. Ajankohtaisen listauksen löydät tutkimusjulkaisutietokannasta