Arjen toimintakyky logo
Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita Päättyneet hankkeet Arjen toimintakyky PARADISE24fin-kysely

PARADISE24fin-kysely

PARADISE24fin psykososiaalisen toimintakyvyn kartoittamisen välineenä

PARADISE24fin-kyselyn avulla voidaan kartoittaa henkilön psykososiaalista toimintakykyä. Toimintakyky koostuu pienistä asioista kuten vireystilasta, keskittymiskyvystä ja arkisesta selviytymisestä. Kyselyyn on valittu 24 yleisesti esiintyvää vaikeutta kirjallisuuden sekä asiantuntija- ja tutkimushaastattelujen perusteella. Kyselyn kokonaiskeskiarvo kertoo yleisestä tilanteesta, mutta lisäksi jokaisella osiolla oma arvonsa. Toimintakykyyn liittyvien vaikeuksien tiedostaminen ja niistä keskusteleminen on askel kohti muutosta.

Kyselyn avulla saa nopeasti kokonaiskuvan toimintakykyä haittaavien ongelmien määrästä, vaikeusasteesta ja sisällöstä. Sitä voi käyttää kerta-arviona tai kokonaistilanteen seurannassa pidemmällä aikavälillä. Kyselyn voi täyttää joko itsenäisesti tai haastattelemalla vastaajaa. 

Kysymyksissä selvitetään kiertelemättä henkilön kokemusta tilanteestaan erilaisten arjen toimintojen kohdalla. Kuhunkin kysymykseen valitaan sopivin seuraavista vastausvaihtoehdoista: 0 = ei lainkaan vaikeuksia, 1 = lieviä vaikeuksia, 2 = keskinkertaisia vaikeuksia, 3 = suuria vaikeuksia tai 4 = erittäin suuria vaikeuksia/ei selviydy 

Hoitotyötä ja ryhmien tavoitteiden asettamista varten kyselyyn on lisätty sarake, johon vastaaja voi merkitä ne kysymykset, joiden kohdalla hän toivoo eniten muutosta (0-5 tärkeintä). Lisäksi kyselyn loppuun on mahdollista kirjoittaa omin sanoin vaikeudet, joihin vastaushetkellä eniten toivoo muutosta.

Kyselyn täyttämisen jälkeen tuloksia voi tarkastella vastausvaihtoehtojen käytön osalta esimerkiksi minkä ja monenko asian kohdalla on koettu erittäin suuria vaikeuksia tai ei lainkaan vaikeuksia. Tulokset ovat tulkittavissa asteikolla 0-4 kysymyskohtaisesti sekä teema-alueiden että kokonaisuuden keskiarvojen avulla.

Kysely on kehitetty EU-rahalla, joten se on vapaasti käytettävissä ja löytyy seuraavasta linkistä:

PARADISE24fin kysely ja käyttöohje (pdf)

PARADISE24fin-kyselyä voi käyttää verkossa Päihdelinkin sivuilla oman tilanteen arviointiin ja seurantaan tai testiin tutustumiseen. Verkkokyselyn täyttämisen jälkeen vastaaja saa nähtäväkseen pisteensä ja palautteen vastauksista. Lähiaikoina verkkoversiota tullaan kehittämään niin, että Päihdelinkkiin kirjautuvat käyttäjät voivat seurata omassa toimintakyvyssään tapahtuvia muutoksia sähköisesti. Arjen toimintakyky -hankkeessa valmistetaan kunkin yhteistyöjärjestön kanssa kysely, jonka avulla voidaan seurata henkilön tilannetta ja toimintoihin osallistumista. Toimintakyvyn kartoittamiseen käytämme tutkimuksen perustuvaa kysymyssarjaa nimeltä PARADISE24fin.

PARADISE24fin-kysely Päihdelinkissä (saat palautetta vastauksistasi)

PARADISE24fin-kysely perustuu tutkimukseen (evidence based). Kyselyn pohjaksi tehty tutkimustyö on kuvattu tarkasti KELAn julkaisusarjassa ilmestyneessä vertaisarvioidussa raportissa: PARADISE24-kyselyn tutkimusperusta (Tutkimusjulkaisu 2016)

Lisätietoa julkaisuista ja historiasta on koottu englanninkielisille sivuille. 

PARADISE24fin-kysely on lisätty Terveysportin TOIMIA-tietokantaan. Linkki: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/tmi/article/tmm00197/search/paradi...

PARADISE24fin-kysely on lisätty Innokylä-sivustolle.

Toimintakyky paranee tutkitusti päihdehoidon aikana

Päihdehoidon asiakkaita oli pyydetty vastaamaan PARADISE24fin-kyselyyn hoidon aikana kahdesti. Psykososiaalisten vaikeuksien määrä väheni merkitsevästi erityisesti niillä, jotka vastasivat kyselyyn sekä hoidon alkuvaiheessa että hoidon päättyessä. Tämä näkyy alla olevassa kuviossa siten, että toinen pylväs on huomattavasti pienempi kuin ensimmäinen. 

Toimintakyky kohentuu päihdehoidon aikana. Kuvion sisältö löytyy tekstistä.

Kuvion kaksi keskimmäistä pylvästä kuvaavat muutosta hoidon aikana. Tässä ryhmässä suurin osa vastaajista oli avohoidossa ja hoito oli vielä kesken. Myönteistä muutosta oli kuitenkin tapahtunut. Kuvion viimeinen pylväs kuvaa vastaajia, jotka ovat tulleet aloittamaan hoidon uudestaan.

Tulokset on esitelty laajemmin tieteellisessä julkaisussa:
Cabello, M., de la Fuente, J., Ayuso-Mateos, JL & Pitkänen, T. (2019). Longitudinal properties of the PARADISE24fin questionnaire in treatment of substance use disorders.
Addictive Behaviors 95:125-128. doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.03.009 (engl.)
Linkki suomenkieliseen tiivistelmään: PARADISE24fin-kyselyn ominaisuudet ja toimivuus päihdehoidon seurannassa 

Auttaisitko vertailutiedon keräämisessä?

Tavoitteena on saada vertailutietoa suomalaisten yleisesti kokemista arkipäivän vaikeuksista ja PARADISE24-fin kyselyn toimivuudesta väestötasolla. 

PARADISE24fin-kysely on kehitetty kansainvälisessä yhteistyössä ja sitä on tutkittu kuntoutus- ja hoitotyössä, mutta meillä ei ole tietoa miten kysely toimii keskimääräisen väestön kohdalla. Vertailutieto auttaa tulosten tulkinnassa sekä psykososiaalisia vaikeuksia koskevan ymmärryksen lisäämisessä. Tässä on linkki kyselyyn, jota levitämme ja jota saa jakaa eteenpäin kollegoille, opiskelijoille, kavereille yms. Linkki sisältää PARADISE24fin-kyselyn sekä muutamia taustatietokysymyksiä. Vastaaminen on täysin anonyymia ja vapaaehtoista. Toivomme, että osallistujat vastaavat omaa tilannettaan ajatellen ja että vastaaminen voi myös auttaa heitä oman tilanteensa arvioimisessa. Kiitos avusta kaikille kyselyyn vastaajille!

 


 

PARADISE-hanke

A-klinikkasäätiön tutkimusryhmä osallistui yhdessä yhdeksän muun eurooppalaisen instituutin kanssa EU:n Psychosocial Factors Relevant to Brain Disorders in Europe eli PARADISE-hankkeeseen, jonka lopputuloksena kysely toimintakyvyn kartoittamiseen ja muutosten seuraamiseen kehitettiin. Hankkeen lähtökohtana oli oletus samojen toimintakykyä haittaavien vaikeuksien yleisyydestä dementian, depression, epilepsian, migreenin, MS-taudin, Parkinsonin taudin, skitsofrenian, aivoverenkiertohäiriön ja päihderiippuvuuden yhteydessä. Oletus eri häiriöiden yhteisistä psykososiaalisista vaikeuksista osoittautui oikeaksi. 

Keskeisenä työkaluna PARADISE-hankkeessa käytettiin kansainvälistä toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden ICF-luokitusta tutkittaessa eri häiriöryhmille yhteisiä toimintarajoitteita ja siihen liittyviä ympäristö- ja yksilötekijöitä. Yhteisten psykososiaalisten vaikeuksien tunnistamisen ja esille nostamisen ajateltiin voivan vaikuttaa palvelujen tarjonnan järjestämiseen ja näin parantavan eri aivotoiminnan häiriöistä kärsivien hoitoa ja elämänlaatua. PARADISE-hankkeesta on ilmestynyt useita suomen- ja englanninkielisiä julkaisuja. Ajankohtaisen listauksen löydät tutkimusjulkaisutietokannasta 

Tietopuussa ylläpidetään hanketta koskevia englanninkielisiä sivuja.

 

Julkaisutyyppi: