Arjen toimintakyky logo
Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita Arjen toimintakyky

Arjen toimintakyky

JAA SOMESSA

Uusia artikkeleita julki

Arjen toimintakyky -hankkeeseen liittyen on julkaistu uusi artikkeli toimintakyvystä vieroitushoitojakson aikana: 
Levola, J., Aranko, A. & Pitkänen, T. (2021)  Psychosocial difficulties and treatment retention in inpatient detoxification programmes. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. June 2021. 

Myös poikkeustilakyselystä julkaistiin Tietopuun tutkimussarjaan artikkeli: Helfer, A., Laine, R., Uusimäki, V. & Pitkänen, T. (2021): Terveydentilan yhteydet kokemuksiin poikkeustilasta – verkkokysely sote-järjestöjen tavoittamille ihmisille valmiuslain aikana (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 4/2021: 1-23.

Arjen toimintakykyyn liittyen on julkaistu kesäkuun aikana myös blogi Tietopuu-sivustolle ja juttu Taite-lehteen.

Arjen toimintakyky represents

Löydä Arjen toimintakyky erinäisiltä tutkimuspäiviltä ja verkostotapaamisilta. Tutustu kevään 2021 esityksiin ja hankkeen aikatauluihin täältä.

Järjestöt toimintakyvyn tukijoina poikkeusoloissa -artikkeli julki 

Vastikään julkaistussa Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä -teoksessa kuvataan järjestöjen työtä Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmassa. Artikkeliimme on koottu järjestöjen palveluihin kohdistuvia odotuksia poikkeustilan aikana keväällä 2020. Teoksessa tarkastellaan myös laajemmin järjestöjen roolia ihmisten arjessa ja sitä, millaisia mahdollisuuksia järjestöillä on ylipäätään saada yhteys ihmisiin ja löytää yksilöllisiä väyliä kohti ihmisen oman toimintakyvyn vahvistumista.

Lue lisää: Järjestöt toimintakyvyn tukijoina poikkeusoloissa. Teoksessa Roine, M., & Sinisalo-Juha, E. (toim.) Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä. Toimintakyky kuntoon -ohjelma & Humanistinen korkeakoulu. 

Arjen toimintakyky -hanke päättyy vuonna 2021

Vanhempi tutkija ja Arjen toimintakyky -hankkeen koordinaattori Tuuli Pitkänen siirtyi Nuorisotutkimusseuran tutkimuspäälliköksi 1.2.2021. Arjen toimintakyky -hanke jatkuu vielä vuoden 2021 puolella ja projektikoordinaattorina toimii kesän loppuun Alix Helfer. Haluamme jo nyt kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, tuttuja, asiakkaita ja muita arjen sankareita kuluneista vuosista! 

Kiitos Toimintakyky kuntoon -avustusohjelma (2017–2020)

Toimintakyky kuntoon -ohjelman päätöstilaisuutta vietettiin Teamsissa 21.1.2021. Tilaisuus oli suunnattu järjestötoimijoille ja kaikille muille järjestöissä toimintakyvyn edistämiseksi tehtävästä työstä kiinnostuneille. Arjen toimintakyky oli myös webinaarissa mukana luennoimassa toimintakykyä edistävästä työstä ja vaikutusten arvioinnista. Tilaisuuden tallenne löytyy Youtubesta

Katsaus: Muutokset järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäytössä koronapoikkeustilan aikana. Toukokuussa 2020 toteutetun verkkokyselyn tuloksia.

SOTE-järjestöjen verkkokyselyllä tavoittamista päihteitä käyttävistä ihmisistä valtaosa kertoi päihteidenkäyttönsä pysyneen samana tai vähentyneen koronakevään aikana. Päihteidenkäyttö oli lisääntynyt 15 prosentilla vastanneista. Päihteidenkäytön vähenemisen taustalla oli kokemuksia elämän rauhoittumisesta sekä sosiaalisten suhteiden ja arjen hallinnan parantumisesta esimerkiksi etätyöhön siirtymisen myötä. Puolet alle 30-vuotiaista vastaajista ilmoitti käyttäneensä aiempaa vähemmän päihteitä koronakevään aikana. Päihteidenkäytön lisääntymisellä oli yhteyksiä yksinäisyyden kokemuksiin, mielenterveyden ongelmiin, alhaiseen mielen hyvinvointiin ja alkoholin riskikäyttöön. Poikkeustilan kerrottiin kuormittaneen terveyttä ja hyvinvointia sekä lisänneen epävarmuutta työstä ja toimeentulosta. Aiempaa enemmän päihteitä käyttäneet vastaajat kertoivat tuen saannin huonontumisesta matalan kynnyksen palvelujen ja vertaisryhmien sulkeuduttua. Vähentyneeseen päihteiden käyttöön liittyi myönteisiä kokemuksia etäpalvelujen toimivuudesta.

Tulokset selviävät Arjen toimintakyky -hankkeen ja MIPA 2.0 -tutkimusohjelman tutkijoiden tuoreesta katsauksesta. Tiedot perustuvat touko-kesäkuussa järjestökentällä tehtyyn verkkokyselyyn, jonka kautta saatiin tietoa 351 vastaajan päihteidenkäytössä tapahtuneista muutoksista. Kyselyn toteutettiin yhteistyössä 21 järjestön kanssa.

Jurvansuu, S., Helfer, A., Tourunen, J. & Pitkänen, T. Muutokset järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäytössä koronapoikkeustilan aikana. Toukokuussa 2020 toteutetun verkkokyselyn tuloksia (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2020: 1-13.

Verkkouutinen: Syöpäpotilaiden toimintakyky ja hyvinvointi kärsinyt poikkeustilan aikana

Suomen Syöpäpotilaat ry osallistui poikkeustilakyselyymme, jota jaettiin somekanavissa ja verkostoissa. Suomen Syöpäpotilaiden kautta kyselyyn tuli 35 vastausta. Kyselyn tuloksissa korostuu äkkinäinen muutos elämänlaadussa poikkeustoimien alkamisen jälkeen. Muutos näkyy erityisesti vastaajien ahdistuksen ja yksinäisyyden tunteina sekä huolena taloudellisesta toimeentulosta. Kysely laadittiin ja sitä levitettiin yhteistyössä Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman sekä Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman kanssa. Lue lisää Suomen Syöpäpotilaat ry:n verkkosivuilta..

 

Blogi: Vaikeudet eivät saa kaatua omaisten harteille poikkeustilan aikana

Arjen toimintakyky -hankkeen aloitteesta touko-kesäkuussa toteutetun verkkokyselyn (n=531) ja siihen liittyneiden puhelinhaastattelujen (n=65) perusteella poikkeustilan vaikutukset iskivät rajusti moniin jo valmiiksi heikossa asemassa oleviin ihmisiin. Verkkokyselyn vastaukset ja puhelinhaastatteluissa käydyt keskustelut antoivat meille syvällisen näkökulman siitä, miten eri tavoin kuormitus voi kohdistua yksilöön poikkeavassa arjessa.

Julkaisimme ensimmäisen blogin omaisten huolista ja tuen tarpeesta. Lue tiimin kirjoittama blogikirjoitus läheisteemasta täältä.

Kiitos kaikille verkkokyselyyn vastanneille sekä järjestöille ja hankkeille, jotka jakoivat kyselyä verkostoissaan. Aineistonkeruu valmisteltiin yhteistyössä MIPA 2.0 -hankkeen sekä Toimintakyky kuntoon -ohjelman kanssa.  

Lisää kyselyn tuloksista tulossa vielä syksyn aikana, pysy kuulolla!

 

Seminaarit 2020 

Arjen toimintakyky -hanke osallistuu aktiivisesti PÄIVYTin "Oikeus päihdehuoltoon" -seminaarin järjestämiseen PÄIVYTin kokouksen yhteydessä 2.11.2020. Lisätietoa PÄIVYTin sivuilta.

Päihdepäivät siirtyivät vuodelle 2021 Lisätietoa Päihdepäivien verkkosivuilta.

Arjen toimintakyky -hankeella on oma seminaari Päihdepäivillä seminaaria koskien maahanmuuttajia.
Lisäksi osallistumme aktiivisesti PÄIVYTin seminaarin järjestämiseen Päihdepäivillä.

Yhteisseminaari Toimintakyky kuntoon -hankekokonaisuuteen kuuluvien hankkeiden kanssa syksyllä 2020. 

 

Syksyn 2019 seminaarit

Arjen toimintakyky -hanke oli mukana Päivytin syysseminaarissa 28.11.2019

Arjen toimintakyky -hankkeen tutkijat osallistuivat seminaariin käytännön hoitotyön tutkimusta käsittelevällä esityksellään. Seminaarin tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet sijaitsevat PÄIVYTin sivuilla.

Arjen toimintakyky- ja MIPA2.0 -hankkeiden yhteisseminaari

Yhteisseminaari järjestetettiin Diakonia-ammattikorkeakoulussa ke 6.11.2019. Seminaarin teemana oli Omaisten hyvinvointi ja tuen tarpeet. Esityksiin liittyvät materiaalit ovat esillä yhteisseminaarit-sivulla.
Myös muut aiemmat seminaarimateriaalit on sijoitettu Tapahtumat sivulle.
 

Visualisointi avartaa tulkintoja

Toimintakykyä koskevia tietoja voidaan tarkastella monitahoisesti porautumalla. Arjen toimintakyky -hankkeeseen liittyen on kerätty tietoa psykososiaalisista vaikeuksista ja niiden vähenemisestä erilaisiin toimintoihin ja kuntoutukseen osallistumisen myötä. Markus Marttunen on visualisoinut ensimmäisiä tuloksiamme Power BI-ohjelmaa käyttäen. Tämä on suunta, joka avartaa mahdollisuuksia hyödyntää tutkimus- ja kartoitustuloksia entistä paremmin tulevaisuudessa. Kannattaa tutustua.
 

Arjen toimintakyky -hankkeessa

Tavoitteena on tukea yhteistyöhön halukkaita järjestöjä seurantatiedon keräämisessä ja tietojen hyödyntämisessä

Arjen toimintakyky -hankkeen työntekijät auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan tiedon keruuta sekä tiedon hyödyntämistä. Yhteistyöhön voivat tulla mukaan järjestöt ja palveluntarjoajat, joiden tavoitteena on työikäisten kansalaisten toimintakyvyn tukeminen esimerkiksi potilasjärjestöt tai päiväkeskukset.

Hankkeessa on mukana erilaisia järjestöjä ja palveluntarjoajia, joilla on kiinnostusta osallistujien/asiakkaiden tilanteen ja toimintakyvyn seuraamiseen. Järjestön kanssa yhteistyössä valmistetaan konkreettinen ja helppokäyttöinen kysely osallistujien tilanteen kartoittamiseen ja seurantaan. Toimintakykyä kartoitetaan Paradise24fin-kyselyä käyttäen ja muut kysymykset valitaan järjestön tarpeiden mukaan. Lisäksi tarjoamme koulutusta sekä foorumeita toimintakykyä koskevan tiedon ja taidon lisäämiseksi. Hankkeeseen ei tällä hetkellä oteta mukaan uusia järjestöjä, mutta ilmoitamme taas kun etsimme uusia yhteistyökumppaneita.

Arjen toimintakyky -hanke on osa Toimintakyky kuntoonSuomi 100 -avustusohjelmaa työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi. Hanke käynnistyi syksyllä 2017 ja jatkuu näillä näkymin vuoden 2020 loppuun. 

Yhteystiedot  

[email protected]

 

Alix Helfer
Hankekoordinaattori
p. 0505603956

Twitterissä @atoimintakyky 

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: